Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2017-07-26 do 2017-08-16

Uchwała  Nr  228/ 2017

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 13.07.2017

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży

Na podstawie:

-art.11 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r.,  poz. 2147 z późn. zm. ), 

- § 1, § 3 ust.7   Uchwały   Nr VI / 30/1999  Rady  Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 marca 1999 r.  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ząbkowickiego ( Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 11, poz. 515 z późn. zm. )

      Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1

     Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udział Powiatu Ząbkowickiego wynoszący 335/1000 w   nieruchomości zabudowanej położonej w Ząbkowicach Ślaskich  przy ul. Powstańców Warszawy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-13, jako działka nr 50 o powierzchni 0,0973 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW- SW1Z/00046308/4.

      W/w przedmiot uchwały opisano w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich,  ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni.

§ 3

 Wykonanie uchwały powierza się  Kierownikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 228/ 2017

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży

     Zarząd  Powiatu  Ząbkowickiego  działając na podstawie art.11 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia  1997   roku o gospodarce   nieruchomościami /  Dz. U. z 2016 r.,  poz. 2147 z późn. zm. / podaje do publicznej wiadomości:

Lp.

Adres nieruchomości,

nr  działki,

pow. działki,

nr  KW

 

            Opis

    nieruchomości

Przeznaczenie  nieruchomości 

w planie zagospodarowania przestrzennego m.Ząbkowice Śląskie

 Cena  udziału 335/1000

w nierucho-mości

 

Forma zbycia

 

1.

 

Ząbkowice Śląskie

ul. Powstańców Warszawy 4,

- udział 335/1000

w dz-ce nr 50

 ( obr. Centrum, AM-13) o pow. 0,0973 ha,

Nr KW-  SW1Z/ /00046308/4

 

Udział 335/1000 Powiatu Ząbkowickiego   w  prawie własności  nieruchomości zabudowanej,  położonej

 w Ząbkowicach   Śląskich przy  ul. Powstańców Warszawy 4,  oznaczonej

w  ewidencji   gruntów

 i  budynków   obrębu Centrum, na AM-13, jako działka  nr   50   o  pow.

 0,0973 ha.Teren działki

 w całości zabudowany. Przedmiotowa działka zabudowana jest  budynkiem mieszkalno- użytkowym

 w zabudowie zwartej, składający się z pięciu budynków stanowiących funkcjonalną całość. Dwa główne budynki z dachem dwuspadowym, pozostałe

z dachami jednospado-

-wymi.Budynki wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej.Rok budowy 1933 ( zgodnie z kartoteką budynku). Budynek wpisany jest do wykazu zabytków.

Dojazd drogą publiczną

o nawierzchni utwardzonej kostką brukową.Wjazd

i wejście na przedmiotową nieruchomość możliwe od strony południowej z drogi wewnętrznej poprzez działkę nr 64/1 będącą własnością Powiatu Ząbkowickiego.

     Na przedmiotowy udział   335/1000  w nieruchomości składają się pomieszczenia

o łącznej pow. użytkowej 595,90 m2.  

(Zgodnie ze sposobem korzystania z nieruchomości udział ten odpowiada  lokalowi użytkowemu

o powierzvchni. 595,90 m2, znajdującemu  się na parterze i I piętrze budynku mieszkalno- użytkowego, składający się z dwóch kotłowni na parterze oraz  sali,  korytarza, pokoju nauczycielskiego, dwóch szatni   i  dwóch toalet

na I piętrze. Funkcja lokalu: sala gimnastyczna

z zapleczem socjalno- sanitarnym.)

 

Przedmiotowy udział 335/1000  Powiatu Ząbkowickiego  jest

 w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego

w Ząbkowicach Śląskich

 

 

   Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie ( Dz. Urz. Województwa  Dolnośląskiego  z dnia 29 stycznia 2014 r., poz.404 ) obowiązują  następujące ustalenia dla działki nr 50 ( obr. Centrum, AM-13)  położonej w  Ząbkowicach Śląskich: Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem: A8.1  MU1  

  Symbol podstawowego przeznaczenia

  w granicach działki: MU1

   Symbol dopuszczonego przeznaczenia

    w   granicach terenu:MN2 

 

„§ 26. 1. Zabudowa śródmiejska o symbolach:

1)MU1– podstawowe przeznaczenie: zabudowa śródmiejska, tj. przemieszana zabudowa mieszka-niowa wielorodzinna, usługowa, kształtowana

w formie zabudowy pierzejowej  wraz

 z przynależnymi funkcjami i przynależnym  zagospodarowaniem  terenu.”

 

„§ 29.1. Zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna

o symbolach:

2) MN2- podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo- usługowa jednorodzinna wraz

z przynależnym zagospodarowaniem terenu.” 

 

Dodatkowe informacje:  Strefa ochrony krajobrazu SK3;

 

  W granicach działki znajduje się obiekt, który został oznaczony  na rysunku planu jako 405z. Przedmiotowy obiekt został ujęty w wykazie zabytków  nieruchomych  objętych ochroną z mocy planu- poz.405 z- ul. Powstańców Warszawy 4.

 

      Dla wskazanego obszaru  Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wynaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą

z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o rewitalizacji

 ( Dz.U. z 2015, poz.1777 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 353.000,-zł (słownie:

trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych)

 

 

Przetarg ustny nieogra-

niczony

 

 Ustala   się termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo  w  nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami:  do dnia 31.08.2017 r.

Dot. osób,   którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw,  poprzednich właścicieli nieruchomości pozbawionych  prawa  własności przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobierców.

 

                                                                                                        Ząbkowice Śląskie, dnia 13.07.2017 r.

Starosta Ząbkowicki

Roman Fester

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA