Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2017-11-08 do 2017-11-30

W Y K A Z

   Starosta Ząbkowicki działając na podstawie art.11, art.35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami / Dz. U. z  2016 r.,  poz. 2147  późn. zm./   podaje do publicznej wiadomości:

 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do  dzierżawy

Opis nieruchomości:

    Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Szklarach ( gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Szklary,   na AM-1,  jako działka nr   368/74  o  powierzchni 0,2198  ha  ( opis użytków: grunty orne, ozn. użytk. RIIIa),  KW- SW1Z/00046235/1. 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Podstawa: Uchwała nr LI/ /106/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szklary w gminie Ząbkowice Śląskie- Dz. U. Woj. Dolnośl.  Poz.334 z dnia 22 stycznia 2014 r.),  działka nr 368/74, obręb Szklary ( gm. Ząbkowice Śląskie)  położona jest w terenie o symbolu: R 1.1. – Tereny rolnicze

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze

- przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny infrastruktury technicznej, tereny lasów i wód powierzchniowych, tereny zabudowy zagrodowej /zabudowy związanej z produkcją rolną.

( Granica strefy ochrony krajobrazu kulturowego/ granica strefy ochrony archeologicznej)

Forma dzierżawy: dzierżawa na okres do 3 lat  -   w drodze przetargu  ustnego nieograniczonego

 Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania rolniczego.                                                    

Wysokość czynszu dzierżawnego (opłata roczna): 77,-zł

( słownie: siedemdziesiąt  siedem złotych)                                                                

        Starosta  Ząbkowicki

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA