Express-Miejski.pl

Sprzedaż udziału Powiatu Ząbkowickiego wynoszącego 335/1000 w nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Powstańców Warszawy 4

Powiat Ząbkowicki

Sprzedaż udziału Powiatu Ząbkowickiego wynoszącego 335/1000 w nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Powstańców Warszawy 4

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2017-11-14 do 2017-12-20

Ogłoszenie o przetargu

      Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza drugi przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż udziału Powiatu Ząbkowickiego wynoszącego 335/1000 w nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Powstańców Warszawy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-13, jako działka nr 50 o powierzchni 0,0973 ha, ( KW- SW1Z/00046308/4).

1) Dane dotyczące nieruchomości:   

- Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: SW1Z/00046308/4.

- Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego m. Ząbkowice Śląskie: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie ( Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2014 r., poz.404 ) obowiązują  następujące ustalenia dla działki nr 50 ( obr. Centrum, AM-13)  położonej w Ząbkowicach Śląskich: Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem: A8.1  MU1  

  Symbol podstawowego przeznaczenia w granicach działki: MU1

  Symbol dopuszczonego przeznaczenia w granicach terenu:MN2

„§ 26. 1. Zabudowa śródmiejska o symbolach:

1)MU1– podstawowe przeznaczenie: zabudowa śródmiejska, tj. przemieszana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, kształtowana w formie zabudowy pierzejowej wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym  zagospodarowaniem  terenu.” „§ 29.1. Zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna o symbolach:

2) MN2- podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo- usługowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.” 

Dodatkowe informacje:  Strefa ochrony krajobrazu SK3;

W granicach działki znajduje się obiekt, który został oznaczony  na rysunku planu jako 405z. Przedmiotowy obiekt został ujęty w wykazie zabytków  nieruchomych objętych ochroną z mocy planu- poz.405 z- ul. Powstańców Warszawy 4.

      Dla wskazanego obszaru  Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wynaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2015, poz.1777 z późn. zm.)

- Opis nieruchomości:

      Udział 335/1000 Powiatu Ząbkowickiego   w  prawie własności  nieruchomości zabudowanej,  położonej w Ząbkowicach Śląskich przy  ul. Powstańców Warszawy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i  budynków   obrębu Centrum, na AM-13, jako działka nr 50 o pow. 0,0973 ha.Teren działki w całości zabudowany. Przedmiotowa działka zabudowana jest  budynkiem mieszkalno- użytkowym w zabudowie zwartej, składający się z pięciu budynków stanowiących funkcjonalną całość. Dwa główne budynki z dachem dwuspadowym, pozostałe z dachami jednospadowymi.Budynki wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej.Rok budowy 1933 ( zgodnie z kartoteką budynku). Budynek wpisany jest do wykazu zabytków. Dojazd drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej kostką brukową.Wjazd i wejście na przedmiotową nieruchomość możliwe od strony południowej z drogi wewnętrznej poprzez działkę nr 64/1 będącą własnością Powiatu Ząbkowickiego.Na przedmiotowy udział 335/1000 w nieruchomości składają się pomieszczenia o łącznej pow. użytkowej 595,90 m2. (Zgodnie ze sposobem korzystania z nieruchomości udział ten odpowiada lokalowi użytkowemu o powierzvchni. 595,90 m2, znajdującemu się na parterze i I piętrze budynku mieszkalno- użytkowego, składający się z dwóch kotłowni na parterze oraz  sali,  korytarza, pokoju nauczycielskiego, dwóch szatni i dwóch toalet na I piętrze. Funkcja lokalu: sala gimnastyczna z zapleczem socjalno- sanitarnym.)

Cena wywoławcza udz. 335/1000 w  nieruchomości  wynosi: 200.000,-zł 

( słownie: dwieście tysięcy złotych)

2) Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest w trwałym  zarządzie Liceum Ogólnokształcacego w Ząbkowicach Śląskich. Poza tym nieruchomość  wolna jest wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań.

3) Przetarg odbędzie się dnia 20 grudnia 2017r.  o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego  w Ząbkowicach Śląskich  przy ul. Prusa 5  –  sala nr 209.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000,-zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5  lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie do dnia 14 grudnia 2017 r.

5) Na sprzedaż przedmiotowego udziału w nieruchomości był organizowany pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 27.10.2017r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

6) Uczestnicy przetargu winni:

    - legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,

    - w przypadku osób  prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej – posiadać właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

7)  Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r., poz.1061 z późn. zm.   ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

8) Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny,  natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku  nie stawienia się osoby wygrywającej przetarg do zawarcia notarialnej umowy  sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

9) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego-umowy sprzedaży.

10) Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

      Zarząd Powiatu  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

      Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 ( pok.210),      tel. ( 074)  8162-827 lub  8162 – 862.      

                                                                             Ząbkowice Śląskie, dnia  14.11.2017 r.   

                                                                                                 Zarząd Powiatu

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA