Express-Miejski.pl

Dzierżawa gruntu bez zabudowań położonego w Szklarach

Powiat Ząbkowicki

Dzierżawa gruntu bez zabudowań położonego w Szklarach

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2017-12-13 do 2018-02-02

  Ogłoszenie o przetargu

   Starosta Ząbkowicki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu bez zabudowań położonego w Szklarach (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącego własność Skarbu Państwa.

 

1) Dane dotyczące nieruchomości:

   - Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Szklarach ( gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Szklary,   na AM-1,  jako działka nr   368/74  o   powierzchni 0,2198 ha (opis użytków: grunty orne, ozn. użytk. RIII a),     KW-SW1Z/00046235/1.

   - Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania rolniczego.

  -  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Podstawa: Uchwała nr LI/ /106/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szklary w gminie Ząbkowice Śląskie- Dz. U. Woj. Dolnośl.  Poz.334 z dnia 22 stycznia 2014 r.),  działka nr 368/74, obręb Szklary ( gm. Ząbkowice Śląskie)  położona jest w terenie o symbolu: R 1.1. – Tereny rolnicze

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze

- przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny infrastruktury technicznej, tereny lasów i wód powierzchniowych, tereny zabudowy zagrodowej /zabudowy związanej z produkcją rolną. (Granica strefy ochrony krajobrazu kulturowego/ granica strefy ochrony archeologicznej)

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ( opłata roczna)  wynosi: 77,-zł (słownie: siedemdziesiąt siedem złotych)

2) Przetarg odbędzie się dnia 08 lutego 2018 r.  o godz. 10:00  w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich  przy ul. Prusa 5 – sala nr 209.

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie  wadium w wysokości  10,-zł ( słownie: dziesięć złotych)w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach  Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie w terminie do dnia 02 lutego 2018 r.

4) Uczestnicy przetargu winni legitymować się   dokumentem   potwierdzającym  tożsamość.

5) Uczestnikowi, który wygra przetarg  wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi w przypadku  uchylenia  się  osoby wygrywającej  przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

6)  Potencjalny dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno- prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

7) Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony  do 3 lat .

         Zastrzega  się  prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 ( pok.210),   tel. ( 074)  8162-827 lub  8162 – 862.          

                                                                                                       

  Ząbkowice Śląskie, dnia 12.12.2017 r. 

                                                                                    Starosta Ząbkowicki

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA