Express-Miejski.pl

WÓJT GMINY MALCZYCE ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, w budynku wielorodzinnym położonym przy ulicy Strzegomskiej 25 we wsi Wilczków

Powiat Średzki

WÓJT GMINY MALCZYCE ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, w budynku wielorodzinnym położonym przy ulicy Strzegomskiej 25 we wsi Wilczków

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Malczyce
CZAS TRWANIA: 2018-02-02 do 2018-03-14

 

WÓJT  GMINY MALCZYCE

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  lokalowej, w budynku wielorodzinnym położonym  przy ulicy Strzegomskiej 25 we wsi Wilczków, gmina Malczyce uwidocznionej  w KW WR1S/00045352/6

Teren na którym usytuowana jest nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Miejscowości Wilczków oznaczona jest symbolem UM i ma następujące przeznaczenie: obszary objęte planem, stanowiące działki dawnych szkół podstawowych przeznacz się pod usługi publiczne, usługi bytowe i mieszkalnictwo.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu  17.11.2017 r.  w terminie od 17.11.2017 r. do 02.01.2018 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) – wniosków nie złożono

Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części wsi przy ulicy Strzegomskiej 25 w  Wilczkowie. Nieruchomość o powierzchni 0,1440 ha, zabudowana budynkiem wolnostojącym, mieszkalnym, wielo-lokalowym, dwu-kondygnacyjnym (w tym użytkowe poddasze), podpiwniczonym. Położony jest na działce płaskiej  o nieregularnym kształcie. Teren jest ogrodzony i zagospodarowany. Dojazd do nieruchomości ulicą Strzegomską o nawierzchni asfaltowej. Przedmiotem sprzedaży są 2 lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym na parterze.

Lokale wyposażone w instalacje: elektryczną, wodną oraz telekomunikacyjną. Stan techniczny budynku dobry.  

Lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze  w budynku po byłej szkole. Składa się z pomieszczeń o następujących powierzchniach:

pokój z aneksem kuchennym: 38,96 m2

pokój: 32,69 m2

łazienka z WC: 1,53 m2

Razem: 73,18 m2

Cena wywoławcza  lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z gruntem 37.400,00 zł

Wadium: 4.000,00 zł

Postąpienie: 400,00 zł

Udział w gruncie 2003/10 000  w działce nr 249/1 AM 1 o pow. 0,1440ha

Lokal mieszkalny nr 4 położony na parterze   w budynku po byłej szkole. Składa się z pomieszczeń o następujących powierzchniach:

pokój: 55,01 m2

pokój: 43,71 m2

kuchnia: 13,06 m2

łazienka: 4,20 m2

WC: 4,20 m2

przedpokój: 10,25 m2

Razem: 130,43 m2

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z gruntem 90.400,00 zł.  

Wadium: 10.000,00 zł

Postąpienie: 1.000,00 zł

Udział w gruncie 4252/10 000  w działce nr 249/1 AM 1 o pow. 0,1440ha

W/w nieruchomości są  wolne od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW są wolne od wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu  14 marca 2018 r.  Lokal mieszkalny nr 3 o godz. 9oo , lokal mieszkalny nr 4 o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy Malczyce, ul. Traugutta Nr 15, pokój  Nr 23. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem na konto Gminy Malczyce Bank Spółdzielczy Środa Śląska Nr 37 9589 0003 0006 1955 2000 0030 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Malczyce najpóźniej do dnia 09 marca 2018 r do godz. 14.00. Wniesienie   wadium uprawnia do wzięcia udziału w przetargu. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący  oznaczenie lokalu mieszkalnego, którego ono dotyczy.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która wygrała wadium zalicza się na poczet  ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony  o terminie zawarcia umowy w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny odpis  z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

W przetargach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej

wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu  notarialnej umowy sprzedaży. Z uzasadnionych przyczyn  Wójt Gminy Malczyce zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. 

Zainteresowanych kupnem w/w lokalami mieszkalnym wzywa się do zapoznania z nieruchomością poprzez dokonania oględzin w terenie, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny lokali mieszkalnych  oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Renata Ciszewska tel. 713179223 wew.205

Malczyce, 02 luty 2018 r.

Wójt Gminy Malczyce

Piotr Frankowski

ZDJĘCIA

Gmina Malczyce

REKLAMA


REKLAMA