Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2018-02-13 do 2018-02-28

   Starosta Ząbkowicki działając na podstawie art.11, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z  2018 r.,  poz.121 /  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do  dzierżawy.

Opis nieruchomości:

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Braszowice  ( gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów na AM-2  jako działka nr  361  o  powierzchni 1,9141 ha  ( opis użytków: grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. rolnych (Lzr - PsIV)- 1,1248 ha, pastwiska trwałe (PsIV ) - 0,2953 ha, grunty orne (RV) - 0,4940 ha  ), KW-SW1Z/00053031/3.

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotowa nieruchomość - działka nr 361 położona w obrębie Braszowice (gm. Ząbkowice Śląskie) objęta jest granicami terenu objętego:

  • miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża „ Braszowice II”, Uchwała Nr I/5/2001 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2001 r.

Symbol jednostki planist.:1.E

§ 8. Obszar 1.E „ na którym określa  się istnienie  zarejestrowanego złoża magnezytu lecz eksploatacja wymagać będzie od przedsiębiorcy sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  terenu górniczego „ Konstanty” sporządzonego w pełnym trybie przepisów szczególnych – do tego czasu zachowuje się dotychczasowy sposób wykorzystania gruntów na cele rolnicze oraz zakrzewień śródpolnych”

  • dla pozostałego obszaru działki o nr 361, który nie jest objęty ustaleniami wyżej wskazanymi mpzp, obowiązują ustalenia ze zmiany  Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie”, uchwała Nr VI/19/2010 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 02 czerwca 2010 r.

Symbol jednostki planistycznej R: tereny rolnicze

a) funkcja podstawowa- tereny rolnicze; wskazany zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego oraz obiektów przetwórstwa rolno- spożywczego,

b) funkcja równorzędna: nie ustalono,

c) funkcja dopuszczalna: tereny sportu, rekreacji i wypoczynku, tereny związane z elementami wymienionymi w pkt. d),

d) dopuszczalne podstawowe elementy zagospodarowania terenu dla w/w funkcji: niezbędne ciągi komunikacyjne oraz sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej ( sieci dystrybucyjne i przemysłowe), obiekty gospodarki komunalnej, elementy zagospodarowania służące funkcji podstawowej.      

- Forma dzierżawy: dzierżawa na okres do 3 lat - w drodze przetargu  ustnego nieograniczonego

- Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania rolniczego.                                                     

- Wysokość czynszu dzierżawnego (opłata roczna): 459,-zł  ( słownie: czterysta  pięćdziesiąt dziewięć złotych)

Starosta Ząbkowicki

ZDJĘCIA

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA