Express-Miejski.pl

Ogłoszenie o przetargu

Powiat Ząbkowicki

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2018-04-09 do 2018-06-27

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 21/2 o pow. 0,1055 ha, (KW- SW1Z/00062420/3).

 

1) Dane dotyczące nieruchomości: 

- Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: SW1Z/00062420/3
- Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego m. Ząbkowice Śląskie: Zgodnie z uchwałą nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie ( Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014 r., poz.404 ) obowązują następujące ustalenia dla działki nr 21/2, AM-13, obr. Centrum,
m. Ząbkowice Śląskie:
Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem: A 9.1 MU1 Symbol podstawowego przeznaczenia w granicach działki: MU1- tereny zabudowy śródmiejskiej w formie zabudowy pierzejowej.
„ § 26. 1. Zabudowa śródmiejska o symbolach:
1) MU1 – podstawowe przeznaczenie: zabudowa śródmiejska, tj. przemieszana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, kształtowana w formie zabudowy pierzejowej wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.”.

Dodatkowe informacje:
- SK1- Strefa ochrony konserwatorskiej; SAO- Stefa obserwacji archeologicznej. Ustalenia uwarunkowań na podstawie przepisów odrębnych SAO; Mury obronne.

Dla wskazanego obszaru Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wynaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2015, poz.1777 z późn. zm.)

- Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 1, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 21/2 ( Bi) o pow. 0,1055 ha. Teren działki ogrodzony ogrodzeniem trwałym, zagospodarowany. Na działce znajduje się budynek biurowy oraz budynek garażowy. Dodatkowo na działce znajdują się drewniane komórki ( nieujęte na mapie). Na terenie działki znajduje się pojedynczy drzewostan. Działka na części zakrzaczona i zadrzewiona. Urządzenia infrastruktury technicznej ( energia , wodociągi, kanalizacja) znajdują się na terenie przedmiotowej nieruchomości. Przez działkę przebiegają podziemna sieć telekomunikacyjna wraz z kilkoma studzienkami. Działka posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej ul. Proletariatczyków. W/w budynek biurowy w zabudowie wolnostojącej, czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej około 1935 r. Budynek II piętrowy z poddaszem użytkowym oraz podpiwniczeniem, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Dane techniczno- użytkowe budynku: pow. użytk.bez piwnic: 691,42 m2, pow. użytk. piwnic: 160,03 m2, kubatura: 4360 m3, pow. zabudowy.bud. biurowego: 282m2. Pow. zabudowy bud.. garażowego: 68 m2, pow.użytk.bud. garażowego: 50,45m2. (Przedmiotowa nieruchomość jest w użyczeniu Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich).


- Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 566.501,-zł
( słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden złotych) )


2) Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest w użyczeniu Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich. Poza tym nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań.

3) Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209.
4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 56.650,-zł ( słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie do dnia 21 czerwca 2018 r.
5) Uczestnicy przetargu winni:
- legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,
- w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej – posiadać właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

6) Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

7) Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku nie stawienia się osoby wygrywającej przetarg do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

8) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego-umowy sprzedaży.

9) Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.
Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 ( pok.210), tel. ( 074) 8162-827 lub 8162 – 862.

 Ząbkowice Śląskie, dnia .05.04.2018 r.

Zarząd Powiatu

 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA