Express-Miejski.pl

Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Partyzantów w Ząbkowicach Śląskich

Powiat Ząbkowicki

Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Partyzantów w Ząbkowicach Śląskich

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2018-09-12 do 2018-10-26

      Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza drugi przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczonej  w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 12 o powierzchni 0,1138 ha,  (KW- SW1Z/00059184/2). 

 

1) Dane dotyczące nieruchomości:   

- Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: SW1Z/00059184/2.       

- Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ząbkowice Śląskie: Dla  terenu, na którym  położona jest  przedmiotowa nieruchomość (dz. nr 12) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  (Podstawa: Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  m. Ząbkowice Śląskie - Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014., poz. 404).

Dla działki nr 12 (obr. Centrum, AM-14, m. Ząbkowice Śląskie) obowiązują  następujące ustalenia planu:

Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem:

A9.9ZP1 - Tereny zieleni urządzonej;

A9.14KP- Tereny parkingów i garaży wydzielonych

Dotyczy przeznaczenia o symbolu A9.9.ZP1:

 (…) § 42.1.ZP1- podstawowe przeznaczenie: zieleń urządzona, w tym: parki, skwery, zieleńce, zieleń izolacyjna wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu. (…)

3) Dopuszczenia:

a) lokalizacja ogrodów tematycznych, ścieżek pieszych i rowerowych, placów zabaw, terenowych urządzeń rekreacyjnych i sportowych takich jak: gry terenowe, skate park, lodowisko terenowe, ścieżki zdrowia, miasteczko rowerowe.

b) lokalizacja sztucznych zbiorników wodnych o funkcji rekreacyjnej,

c) lokalizacja elementów zagospodarowania i obiektów tymczasowych- sezonowych i okazjonalnych, takich jak: ogródki kawiarnie letnie, obiekty ekspozycyjne, estrady,

d) lokalizacja przynależnych funkcji takich jak: budynki małej gastronomii, toalety publiczne, punkty informacyjne, tylko w miejscach wskazanych na rysunku planu za pomocą nieprzekraczlnych linii zabudowy,

e) ogrodzenie terenów z jednoczesnym zagwarantowaniem im ogólnodostępności,

f)  lokalizacja ogólnodostępnych parkingów dla samochodów osobowych, przede wszystkimwzdłuż granic z przyległymi terenami dróg publicznych,

g) zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych na usługi.”

Dotyczy przeznaczenia o symbolu A9.14KP:

(…) § 57.1.KP- podstawowe przeznaczenie: parkingi i garaże wydzielone; w tym zespoły parkingów i garaży, garaże wielopoziomowe, miejsca obsługi podróżnych ( MOP) wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu. (….)

3) Dopuszczenia:

a) dopuszczone przeznaczenia w granicach terenu- symbol ZP1, z zastrzeżeniem, iż wielkość i gabaryty działki będą gwarantowały możliwość ich lokalizacji oraz właściwą obsługę w zakresie: dojazdów i składowania odpadów,

b) lokalizacja obiektów towarzyszących funkcji podstawowej takich jak:
portiernie, sanitariaty, obiekty małej gastronomii o pow. użytkowej do 70,0 m2 i
wysokości do 6,0 m2,

c) w garażach wielopoziomowych, w parterze budynku, lokalizacja przynależnych funkcji usługowych, takich jak: UU, UA, stanowiących do 30% powierzchni całkowitej,

d) lokalizacja miejsc wypoczynku wraz z małą architekturą,

e) wydzieleniu samodzielnych działek- z garażami lub boksami garażowymi lub dla realizacji garaży lub boksów garażowych- na których procent terenów zabudowanych może wynosić 100%.

(…)

2) dodatkowe ustalenia dla części terenów:

(….) e)  A.9.14KP:

- zakaz lokalizacji nowych pojedynczych garaży (…)”.

Dodatkowe informacje:

Istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej grawitacyjnej; SK1-Strefa ochrony konserwatorskiej; Brak symbolu w legendzie; SAO-

SAO- Strefa obserwacji archeologicznej. Ustalenia uwarunkowań na podstawie przepisów odrębnych.

Dla wskazanego obszaru  Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wynaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2017, poz.1023 z późn. zm.) 

- Opis nieruchomości:

     Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 12 (ŁIV) o powierzchni 0,1138 ha, KW-SW1Z/00059184/2. Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów zielonych. Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu o znacznym wydłużeniu boków, teren o niewielkim pochyleniu. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, na całej powierzchni porośnięta trawą oraz pojedynczym drzewostanem. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Bezpośrednio graniczy z ciekiem wodnym. Na działce zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej: tj. energetycznej i kanalizacyjnej.

- Cena wywoławcza  nieruchomości  wynosi: 20.000,-zł (słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych)

2) Nieruchomość będąca przedmiotem  przetargu jest w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich. Poza tym nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań.

3) Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości był organizowany pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 29.08.2018 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

4) Przetarg odbędzie się dnia 26 października 2018 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego  w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5  –  sala nr 209.

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  2.000,-zł (słownie: dwa tysiące  złotych)w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5  lub  na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie do dnia 19 października 2018 r.

6) Uczestnicy przetargu winni:

    - legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,

    - w przypadku osób  prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej– posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego,  właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

7) Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT (23%)

8)  Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U.  z 2017 r., poz.2278 z późn.zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

9) Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny,  natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku nie stawienia się osoby wygrywającej przetarg do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

10) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego-umowy sprzedaży.

11) Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 (pok.210), tel. (074)  8162-827 lub 8162 – 862.       

                                                                                                                                    

                                                              Ząbkowice Śląskie, dnia 12.09.2018r. 

                                                           Zarząd Powiatu

 

 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA