Express-Miejski.pl

Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowinie, gmina Ziębice

Powiat Ząbkowicki

Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowinie, gmina Ziębice

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ziębice
CZAS TRWANIA: 2019-01-22 do 2019-03-04

Ziębice, dn. 21.01.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Ziębic na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 2 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) oraz § 3, § 4, § 6, § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zmianami) - organizuje w dniu 4 marca 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej nr 10 - pok. nr 02

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowinie, gmina Ziębice stanowiącej działkę oznaczoną nr 291 obręb 0016 Nowina /AM-1/ jednostka rejestrowa G.59 o pow. 3,1685 ha – KW SW1Z/00043769/2.

Zgodnie z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. opisana jest jako RIIIb, RIVa, ŁIII, ŁIV, W-RIIIb, W-RIVa, W-ŁIII, W-ŁIV. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice zatwierdzone Uchwałą nr 327/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 czerwca 2018 roku określa działkę nr 291 jako teren oznaczony symbolem MM-teren zabudowy mieszanej o dominujacej funkcji mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej.

Jako funkcje podstawowe na tym terenie przewiduje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę zagrodową oraz zabudowę usługową (z wyjątkiem usług mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Dopuszczalne są również inne funkcje: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa związana z produkcją rolną i pozarolniczą, zieleń. W zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić niezbędną infrastrukturę teczniczną i komunikacyjną. Postuluje się adaptacje nieużtkowanych obiektów mieszkaniowych i gospodarczych na funkcje usługowe i mieszkaniowe oraz wyposażenie terenów mieszkaniowych w obiekty usługowe, parkingi oraz tereny sportu i rekreacji dla mieszkańców (boiska i place zabaw).

Działka położona w strefie "B" ochrony konserwatorskiej. W/w działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę sposobu użytkowania.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.z 2018r poz. 1405 ze zm.) przetarg na nieruchomości rolne przeprowadza jako ograniczony do osób spełniających wymogi w niej określone, wymienione w treści niniejszego ogłoszenia. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego została podjęta w celu wzmocnienia i ochrony gospodarstw rodzinnych, zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej i wspierania zrównoważonego rolnictwa.

CENA WYWOŁAWCZA: 153.672,00 zł.
(słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote).

WYSOKOŚĆ WADIUM: 15.367,20 zł.
(słownie: piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i 20/100).

Wadium należy wpłacić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach (kasa czynna jest do godz. 13.00) lub na rachunek bankowy GBS w Strzelinie nr 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050 w terminie do dnia 26 lutego 2019 r. (włącznie). Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokacji środków pieniężnych na rachunku gminy Ziębice.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Zgłoszenie pisemnego uczestnictwa w przetargu.

2. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego), poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa.

3. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy na której położone są nieruchomości prowadzonego gospodarstwa rolnego.

4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zmianami) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

5. Dowód wpłaty wadium na działkę nr 291 obręb Nowina.

6. Osoby nieprowadzące gospodarstwa rolnego wymienionego w ustępie 2 zobowiązane są złożyć w formie decyzji administracyjnej zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka na podstawie art. 2a ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zmianami.)

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w ogłoszeniu (pkt 1-6) wzaklejonej kopercie z dopiskiem „przetarg ograniczony – dz. Nr 291, obręb Nowina” należy złożyć w sekretariacie (pok. nr 10) Urzędu Miejskiego w Ziębicach ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice do dnia 27 lutego 2019 r. Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń wraz z dokumentami i oświadczeniami zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona do dnia 1 marca 2019 r. na tablicy ogłoszeń mieszczącej się na parterze tut. urzędu, 57-220 Ziębice ul. Przemysłowa 10.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn, że postąpienie minimalne nie może być niższe niż 1540,00 zł. Zbycie nieruchomości odbywa się wg stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów (wypis z rejestru gruntów) prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

Cenę sprzedaży uzyskaną w wyniku przetargu nabywca obowiązany będzie do zapłaty w formie jednorazowej wpłaty na rachunek bankowy GBS w Strzelinie, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Osoba, która wygra przetarg zostanie powiadomiona w formie pisemnej o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego w terminie do 21 dni od zakończenia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosić będzie podatki i inne opłaty wynikające z przepisów prawnych, koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami).

Nabywana nieruchomość zostanie przekazana nabywcy protokołem zdawczo-odbiorczym po podpisaniu umowy przeniesienia nieruchomości. Przekazanie nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny zbycia nieruchomości. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Ziębic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Informacje dotyczące w/w nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Ziębicach pok. nr 07 - tel. 74 816 38 52.

 

Sporządziła: Katarzyna Bednarz-Banach

    

Gmina Ziębice

REKLAMA


REKLAMA