Express-Miejski.pl

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 195/5 o pow. 0,1418 ha

Powiat Średzki

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 195/5 o pow. 0,1418 ha

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Malczyce
CZAS TRWANIA: 2019-02-01 do 2019-03-07

WÓJT GMINY MALCZYCE

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 195/5 o pow. 0,1418 ha położonej przy ul. Łakowej we wsi Mazurowice, gmina Malczyce uwidocznionej w KW WR1S/00035578/3.

Nieruchomość jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Malczycach z dnia 30 marca 2004 roku i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 87/04 poz. 1621 z dnia 14 maja 2004 r., na rysunku oznaczona jest symbolem 12M.

Przedmiotowa działka położona jest w południowej części Mazurowic, niezabudowana, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Kształt działki zbliżony do prostokątnego, teren płaski, nieogrodzony i niezagospodarowany. Obecnie teren stanowi nieużytek rolniczy. W najbliższym otoczeniu znajdują się pojedyncze nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, nieużytki rolnicze oraz w odległości około 200 m  w kierunku wschodnim droga krajowa nr 94 Wrocław-Legnica. Nieruchomość nie posiada dostępu do podstawowych sieci infrastruktury.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu  07.12.2018 r. w terminie od 07.12.2018 r. do 18.01.2019 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) – wniosków nie złożono.

Cena wywoławcza wynosi: 57.000,00 zł. netto

Wadium: 5.700,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW są wolne od wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2019 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Malczyce, ul. Traugutta Nr 15, pokój Nr 23. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem na konto Gminy Malczyce Bank Spółdzielczy Środa Śląska Nr 37 9589 0003 0006 1955 2000 0030 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Malczyce najpóźniej do dnia  4 marca 2019 r. do godz. 14.00. Wniesienie wadium uprawnia do wzięcia udziału w przetargu. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy
w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie,
a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.
Z uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy Malczyce zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. 

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania z nieruchomością poprzez dokonania oględzin w terenie, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Justyna Marchewka tel. 713179223 wew. 205

 

Malczyce, 1 lutego 2019 r.

 

 Wójt Gminy Malczyce

Piotr Frankowski

Gmina Malczyce

REKLAMA


REKLAMA