Express-Miejski.pl

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice o pow. 0,2600 ha

Powiat Ząbkowicki

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice o pow. 0,2600 ha

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2019-03-07 do 2019-04-16

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że: 

Zarządzeniem nr 36/2019 z dnia 07 marca 2019 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 133 o pow. 0,2600 ha, poz. rej. G. 392, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4

 

Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7.480,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych).
Minimalne postąpienie wynosi – 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).
Wadium wynosi – 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 09 kwietnia 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA