Express-Miejski.pl

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola o pow. 5,7962 ha

Powiat Ząbkowicki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola o pow. 5,7962 ha

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2019-03-13 do 2019-05-23

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

Zarządzeniem nr 43/2019 z dnia 13 marca 2019 r. ogłoszono III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 442/7 o pow. 5.7962 ha, poz. rej. G. 216, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy  w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8. 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U5.4” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki i rekreacji

Przez teren działki przebiega obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy oraz granica obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy zbiorniku wodnym „Topola”.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 786.840,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) + podatek VAT w obowiązującej wysokości.
Minimalne postąpienie wynosi – 7.870,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych).
Wadium wynosi – 78.690,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 16 maja 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA