Express-Miejski.pl

Uchwała Nr 29/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Powiat Ząbkowicki

Uchwała Nr 29/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2019-04-10 do 2019-05-01

Uchwała Nr 29/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 9.04.2019 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia

 

Na podstawie:

- art.11 ust.1, art.13 ust.2 i 2a, art.35 ust.1, art.37 ust.2 pkt.4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.),

- § 3 ust.2 pkt.4 Uchwały Nr VI / 30/1999 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ząbkowickiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 11, poz. 515 z późn. zm.),

- uchwały nr VI/40/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Powiatu Ząbkowickiego, położoną w Kamieńcu Ząbkowickim I (gm. Kamieniec Ząbkowicki), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamieniec Ząbkowicki I, na AM-12, jako działka nr 704/4 o powierzchni 0,0169 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00065661/5.

W/w przedmiot uchwały opisano w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nieruchomość opisaną w § 1 niniejszej uchwały zbywa się w drodze darowizny na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dla zapewnienia ładu przestrzennego m.inn. gminnych ulic i placów zgodnie z art.7 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm). 

§ 3

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                           

Załącznik nr 1
do uchwały nr 29 / 2019
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego                                 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego działając na podstawie art.11 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018., poz. 2204 z późn. zm. / podaje do publicznej wiadomości:

Lp.

Adres nieruchomości,
Nr działki,
pow. działki,
Nr KW

Opis
nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Wartość nieruchomości

Forma zbycia

 1.

Kamieniec Ząbkowicki I, dz. nr 704/4, (Obr. Kamieniec Ząbk.I, AM-12), o pow. 0,0169 ha

Nr KW: SW1Z/ /00065661/5

 

 

Nieruchomość niezabudowa-na, stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona w Kamieńcu Ząbkowickim I (gm. Kamieniec Ząbkowicki), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamieniec Ząbkowicki I, na AM-12, jako działka nr 704/4 (Bp) o pow. 0,0169 ha.

Przedmiotowa nieruchomość to działka o nieregularnym kształcie, nieogrodzona. Teren działki z niewielkim spadkiem w kierunku południowo-zachodnim. Działka nie jest porośnięta roślinnością, utwardzona nawierzchnią asfaltową – widoczne częściowe zużycie. Działka graniczy od północy i zachodu z drogą publiczną, od południa z działką zabudowaną budynkiem mieszkalno – usługowym, natomiast od wschodu z rzeką.

W/w działka 704/4 jest w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich

 

Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa działka nr 704/4 (obr. Kamieniec Ząbk.I ) obowiązuje miejscowy plan zagospod. przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki (Podstawa: Uchwała Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 21 grudnia 2005r. opubl. - Dz. Urz. Woj. Dolnośl.nr 29, poz. 413 z dnia 09.02.2006 roku wraz ze zmianą uchwaloną Uchwałą Nr XLIII/207/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010 r. opubl.- Dz. Urz. Woj.Dolnośl. Nr 128, poz.1968 z dnia 15.07.2010 r.)

Dla przedmiotowej działki nr 704/4 obowiązują następujące ustalenia planu:

Symbol terenu: MU 2 – tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej i usługowej

Funkcja dopuszczalna: zieleń urządzona.

Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych i strefą obserwacji archeologicznej.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenie w ich użytkowaniu:

1)Wyklucza się lokalizację magazynów i składów, w tym placów składowych, obiektów obsługi i naprawy środków transportu oraz stacji paliw płynnych.

2) Na terenach położonych w granicach zasięgu zalewu wód powodziowych 1% obowiązują wymagania określone w § 118.

6.000,-zl.

(słownie: sześć tysięcy złotych)

 

Zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy, dla zapewnienia ładu przestrze nnego m.in. gminnych ulic i placów zgodnie z art. 7 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

 

 

Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: do dnia 27 maja 2019 r.
Dot. osób, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw, poprzednich właścicieli nieruchomości pozbawionych prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobierców.

 

Ząbkowice Śląskie, 9.04.2019 r. 

Zarząd Powiatu 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA