Express-Miejski.pl

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0800 ha - obręb Pomianów Górny

Powiat Ząbkowicki

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0800 ha - obręb Pomianów Górny

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2019-08-01 do 2019-09-10

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

Zarządzeniem nr 241/2019 z dnia 31 lipca 2019  r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny ograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 12 o pow. 0,0800 ha, AM - 1, poz. rej. G. 61, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00061475/6.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze.

Z uwagi na fakt, że w/w nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli/współwłaścicieli działek bezpośrednio graniczących z w/w nieruchomością.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3.420,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych).                 

Minimalne postąpienie wynosi – 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych).

Wadium wynosi – 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 03 września 2019 r. (wpłacając wadium należy podać  imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UrzęduGminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA