Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany - Powiat Ząbkowicki

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany - Powiat Ząbkowicki

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2019-11-20 do 2019-12-10

           Ząbkowice Śląskie dnia 19.11.2019 r.  

W Y K A Z

Starosta Ząbkowicki działając na podstawie art.11, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości:

 

 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do  zbycia w drodze zamiany

 

Lp.

 

Adres nieruchomości

 

Nr działki, Pow. działki, Nr KW

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego   

 

Wartość nieruchomości

 

Forma zbycia

 1.

Brzeźnica, (gm. Bardo)

 

Dz. nr 238/1, o pow. 0,2132 ha,

KW: SW1Z/00071886/3

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Brzeźnicy, (gm. Bardo), oznaczona w  ewidencji gruntów i budynków obrębu Brzeźnica, na AM-2, jako działka nr 238/1 (Tr) o pow. 0,2132 ha, KW:SW1Z/00071886/3.  Przedmiotowa działka jest starym korytem cieku wodnego - potoku Studew. Działka położona jest w granicach udokumentowanego złoża i czynnego wyrobiska odkrywkowego kopalni magnezytu.

- Część działki nr 238/1, obr. Brzeźnica, (gm. Bardo), położona jest na obszarze oznaczonym, w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego powiększenia terenu górniczego złoża magnezytów „Konstanty” w granicach Gminy Bardo uchwalonego Uchwałą  nr XI/51/07 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2007 r., nr 278, poz.3412) wraz ze zmianą uchwaloną Uchwałą Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia  6 października 2016 r.  (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2016r.,  poz. 4740), jako PG1- przeznaczonym, zgodnie z istniejącym użytkowaniem, pod obszar górniczy – wyrobisko eksploatacyjne.

-  Część działki nr 238/1, obr. Brzeźnica, (gm. Bardo),  położona jest na obszarze oznaczonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu górniczego „Konstanty II” w granicach gminy Bardo uchwalonego Uchwałą nr XVIII/128/12 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2012 r., poz. 3371),  jako PG 1-  przeznaczonym zgodnie z częściowo istniejącym użytkowaniem na cele działalności górniczej – wyrobisko.

11.500,-zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych)

 

 

Zbycie  w drodze zamiany z dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Zamiana prawa własności opisanej nier. gruntowej -działki nr 238/1 stanowią -cej własność Skarbu Państwa  na prawo własności nieruchomości. gruntowej położonej obr. Brzeźnica –  dz. nr 684, (Wp) o pow. 0,8417 ha,  

KW: SW1Z/00066010/4,(wartość  dz.nr 684 wynosi: 4.400,-zł), stanowiącej własność spółki Magnezyty „Grochów” S.A.,  na potrzeby uregulowania stanu prawnego zmienionego przebiegu koryta cieku Studew. (na  podstawie  art. 11 ust.2  oraz  art. 23  ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz. U z 2018 r., poz.2204 z późn. zm. za zgodą Wojewody Dolnośląskiego wyrażoną w Zarządzeniu  nr 536 z dnia 9 października 2019 r.)

      

 

   

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni, tj. od dnia 19.11.2019 r. do dnia 10.12.2019 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości (prasa, strona internetowa www.bip.powiat-zabkowicki.pl, strona podmiotowa Wojewody Dolnośląskiego: www.bip.duw.pl).

Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: do dnia 07.01.2020 r.

Dot. osób, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw, poprzednich właścicieli nieruchomości pozbawionych prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobierców.

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA