Express-Miejski.pl

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,1723 ha położonej w Niedźwiedniku

Powiat Ząbkowicki

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,1723 ha położonej w Niedźwiedniku

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ziębice
CZAS TRWANIA: 2020-08-04 do 2020-09-18

Ziębice, 31.07.2020 r.

Burmistrz Ziębic na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 3, § 4, § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zmianami) - organizuje w dniu 18 września 2020 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej nr 10 - pok. nr 02

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Niedźwiednik, obręb 0014 Niedźwiednik, Gmina Ziębice stanowiącej działkę oznaczoną nr 354/2 jednostka rejestrowa G6 /AM-1/ o pow. 0,1723 ha – KW SW1Z/00063638/1. Zgodnie z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. opisana jest jako Lzr-PsIV-0,1723ha. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice zatwierdzone Uchwałą nr 327/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 czerwca 2018 roku określa działkę nr 354/2 jako teren oznaczony symbolem MM-teren zabudowy mieszanej o dominujacej funkcji mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej.

Działka położona w strefie "B" ochrony konserwatorskiej. Ww. działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę sposobu użytkowania. Rada Miejska w Ziębicach nie podjęła Uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji oraz nie została ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji w myśl przepisów Ustawy o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.)

CENA WYWOŁAWCZA: 30.000,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100)

WYSOKOŚĆ WADIUM: 3.000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach (kasa czynna jest do godz. 13.00) lub na rachunek bankowy GBS w Strzelinie nr 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050 w terminie do dnia 11 września 2020 r. (włącznie). Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokacji środków pieniężnych na rachunku gminy Ziębice.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 17.06.2020 r. W terminie od dnia 17.06.2020 r. do 30.07.2020 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierszeństwo w nabyciu na podstawienie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zmianami) – wniosków nie złożono.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w ustalonym terminie oraz określonej wysokości. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium w formie papierowej; aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP; odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, w przypadku cudzoziemców - osób prawnych (w rozumieniu ustawy z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2017 r. poz. 2278); notarialne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika; ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie wymienione dokumenty powinny mieć formę pisemną (papierową).W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn, że postąpienie minimalne nie może być niższe niż 300,00 zł.

Zbycie nieruchomości odbywa się wg stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów (wypis z rejestru gruntów) prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
Cenę sprzedaży uzyskaną w wyniku przetargu nabywca obowiązany będzie do zapłaty w formie jednorazowej wpłaty na rachunek bankowy GBS
w Strzelinie, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Osoba, która wygra przetarg zostanie powiadomiona
w formie pisemnej o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego w terminie do 21 dni od zakończenia przetargu.
Nabywca nieruchomości ponosić będzie podatki i inne opłaty wynikające z przepisów prawnych, koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej. Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.
Nabywana nieruchomość zostanie przekazana nabywcy protokołem zdawczo-odbiorczym po podpisaniu umowy przeniesienia nieruchomości.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zmianami).
Przekazanie nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej.
Wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywynym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny zbycia nieruchomości. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Ziębic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Informacje dotyczące ww. nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Ziębicach pok. nr 07 - tel. 74 816 38 31.

Gmina Ziębice

REKLAMA


REKLAMA