Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego o pow. 4,00 ha - obręb 0004 Czerńczyce

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego o pow. 4,00 ha - obręb 0004 Czerńczyce

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ziębice
CZAS TRWANIA: 2020-08-04 do 2020-08-25

 Ziębice, 04.08.2020 r. 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 t.j.) Burmistrz Ziębic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość rolną składającą się z działek o nr ewid. 134/3 i 134/4, obręb 0004 Czerńczyce, AM-1, księga wieczysta nr SW1Z/00043714/2

Powierzchnia nieruchomości w ha:

4,00ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy stanowią niezabudowane grunty rolne

Klasy bonitacyjne RIIIa-0,92ha, RIIIb-1,52ha, RIVa-0,81ha, RIVb-0,60ha, PsV-0,15ha

Nieruchomość posiada dostęp do drogi

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Gmina Ziębice nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na w.w działkę.

Działka przeznaczona na użytkowanie rolnicze.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od dnia zawarcia umowy na okres do 3 lat

Wysokość czynszu dzierżawnego

Wysokość czynszu dzierżawnego ustalona zostanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dzierżawa gruntów na cele rolne zwolniona jest z podatku VAT. Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym należnego podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin wnoszenia opłat z tytuły czynszu dzierżawnego:

Czynsz dzierżawny płatny w jednej racie w terminie do 15 maja każdego roku

Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomości przeznaczone są do dzierżawy na okres nie dłuższy niż 3 lata w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ziębicach na okres 21 dni tj. od dnia 4.08.2020 r. do dnia 25.08.2020 r. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Gmina Ziębice

REKLAMA


REKLAMA