Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2021-02-23 do 2021-03-15

Ząbkowice Śląskie, dnia 23.02.2021 r.

Starosta Ząbkowicki działając na podstawie art.11, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z późn.zm. / podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Opis nieruchomości:

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Braszowice (gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów na AM-2 jako działka nr 361 o powierzchni 1,9141 ha (opis użytków: grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. rolnych (Lzr - PsIV)- 1,1248 ha, pastwiska trwałe (PsIV) - 0,2953 ha, grunty orne (RV) - 0,4940 ha), KW-SW1Z/00053031/3.

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotowa nieruchomość - działka nr 361 położona w obrębie Braszowice (gm. Ząbkowice Śląskie) objęta jest granicami terenu objętego:

  • miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża „Braszowice II”, Uchwała Nr I/5/2001 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2001 r.

Symbol jednostki planist.:1.E

§ 8. Obszar 1.E „ na którym określa się istnienie zarejestrowanego złoża magnezytu lecz eksploatacja wymagać będzie od przedsiębiorcy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu górniczego „ Konstanty” sporządzonego w pełnym trybie przepisów szczególnych – do tego czasu zachowuje się dotychczasowy sposób wykorzystania gruntów na cele rolnicze oraz zakrzewień śródpolnych”

  • dla pozostałego obszaru działki o nr 361, który nie jest objęty ustaleniami wyżej wskazanymi mpzp, obowiązują ustalenia ze zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie”, uchwała Nr VI/19/2010 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 02 czerwca 2010 r.

Symbol jednostki planistycznej R: tereny rolnicze

a) funkcja podstawowa- tereny rolnicze; wskazany zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego oraz obiektów przetwórstwa rolno- spożywczego,

b) funkcja równorzędna: nie ustalono,

c) funkcja dopuszczalna: tereny sportu, rekreacji i wypoczynku, tereny związane z elementami wymienionymi w pkt. d),

d) dopuszczalne podstawowe elementy zagospodarowania terenu dla w/w funkcji: niezbędne ciągi komunikacyjne oraz sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej ( sieci dystrybucyjne i przemysłowe), obiekty gospodarki komunalnej, elementy zagospodarowania służące funkcji podstawowej.

- Forma dzierżawy: dzierżawa na okres do 3 lat - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

- Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania rolniczego.

- Wysokość czynszu dzierżawnego (opłata roczna): 459,-zł ( słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych)

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni, tj. od dnia 23.02.2021 r. do dnia 16.03.2021 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości (prasa, strona internetowa www.bip.powiat-zabkowicki.pl, strona podmiotowa Wojewody Dolnośląskiego: www.bip.duw.pl ).

 

Starosta Ząbkowicki
Roman Fester 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA