Express-Miejski.pl

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów o pow. 0,1138 ha

Powiat Ząbkowicki

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów o pow. 0,1138 ha

OGŁOSZENIODAWCA: Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
CZAS TRWANIA: 2022-06-01 do 2022-07-08

Ząbkowice Śląskie, dnia 31.05.2022 r.

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 12 o powierzchni 0,1138 ha, (KW- SW1Z/00059184/2).

1) Dane dotyczące nieruchomości:

- Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: SW1Z/00059184/2.

- Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ząbkowice Śląskie: Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość ( dz. nr 12 ) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( Podstawa: Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ząbkowice Śląskie - Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014., poz. 404 ).

Dla działki nr 12 ( Ząbkowice Śląskie, obr. Centrum, AM-14) obowiązują następujące ustalenia planu: Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem:

A9.9ZP1 - Tereny zieleni urządzonej;

A9.14KP- Tereny parkingów i garaży wydzielonych

Dotyczy przeznaczenia o symbolu A9.9.ZP1:

(…) § 42.1.ZP1- podstawowe przeznaczenie: zieleń urządzona, w tym: parki, skwery, zieleńce, zieleń izolacyjna wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu. (…)

2. Zasady zagospodarowania terenów:

1) Nakazy:

a) utrzymanie istniejących i realizacja nowych ogólnodostępnych terenów zieleni indywidualnie projektowanych, których rozwiązania należy dostosować do specyfiki miejsca,

b) pielęgnacja i uzupełnienia zieleni wysokiej ze względu na walory krajobrazowe,

c) ochrona terenów wód powierzchniowych płynących i stojących, w granicy własności terenów, z uwzględnieniem ustaleń dla przeznaczenia WS w § 45,

d) obowiązek kompleksowego zagospodarowania w postaci: rozwiązań terenowych, nawierzchni, elementów małej architektury;

2) Zakazy: zabudowa, za wyjątkiem dopuszczonej;

3) Dopuszczenia:

a) lokalizacja ogrodów tematycznych, ścieżek pieszych i rowerowych, placów zabaw, terenowych urządzeń rekreacyjnych i sportowych takich jak: gry terenowe, skate park, lodowisko terenowe, ścieżki zdrowia, miasteczko rowerowe.

b) lokalizacja sztucznych zbiorników wodnych o funkcji rekreacyjnej,

c) lokalizacja elementów zagospodarowania i obiektów tymczasowych- sezonowych i okazjonalnych, takich jak: ogródki kawiarnie letnie, obiekty ekspozycyjne, estrady,

d) lokalizacja przynależnych funkcji takich jak: budynki małej gastronomii, toalety publiczne, punkty informacyjne, tylko w miejscach wskazanych na rysunku planu za pomocą nieprzekraczlnych linii zabudowy,

e) ogrodzenie terenów z jednoczesnym zagwarantowaniem im ogólnodostępności,

f) lokalizacja ogólnodostępnych parkingów dla samochodów osobowych, przede wszystkim wzdłuż granic z przyległymi terenami dróg publicznych,

g) zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych na usługi.”

Dotyczy przeznaczenia o symbolu A9.14KP:

(…) § 57.1.KP- podstawowe przeznaczenie: parkingi i garaże wydzielone; w tym zespoły parkingów i garaży, garaże wielopoziomowe, miejsca obsługi podróżnych ( MOP) wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu. (….)

3) Dopuszczenia:

a)dopuszczone przeznaczenia w granicach terenu, ustalone indywidualnie dla każdego terenu w kolumnie 3, w par.61, z zastrzeżeniem, iż wielkość i gabaryty działki będą gwarantowały możliwość ich lokalizacji oraz właściwą obsługę w zakresie: dojazdów i składowania odpadów,

b)lokalizacja obiektów towarzyszących funkcji podstawowej takich jak:portiernie, sanitariaty, obiekty małej gastronomii o pow. użytkowej do 70,0 m2 i wysokości do 6,0 m2,

c) w garażach wielopoziomowych, w parterze budynku, lokalizacja przynależnych funkcji usługowych, takich jak:UU, UA, stanowiących do 30% powierzchni całkowitej,

d)lokalizacja miejsc wypoczynku wraz z małą architekturą,

e) wydzieleniu samodzielnych działek- z garażami lub boksami garażowymi lub dla realizacji garaży lub boksów garażowych- na których procent terenów zabudowanych może wynosić 100%.

(…)

2) dodatkowe ustalenia dla części terenów:

(….) e) A.9.14KP:

- zakaz lokalizacji nowych pojedynczych garaży (…)”.

Dodatkowe informacje:

Istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej grawitacyjnej; SK1-Strefa ochrony konserwatorskiej;

SAO- SAO- Strefa obserwacji archeologicznej. Ustalenia uwarunkowań na podstawie przepisów odrębnych.

Dla wskazanego obszaru Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wynaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, oraz nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na ewentualnym obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2021, poz.485 z późn. zm.).

- Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów (Obr. Centrum, AM-14), oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 12 (ŁIV) o powierzchni 0,1138 ha, (KW: SW1Z/ 00059184/2). Działka niezabudowana zlokalizowana w sąsiedztwie zabudowań garażowych i terenów zieleni. Aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania przewiduje dla tej działki tereny zieleni urządzonej, a w niewielkiej, trudnej do wykorzystania części parkingi i garaże wydzielone. Działka ma kształt bardzo wydłużonego nieregularnego trapezu. Działka zaniedbana, porośnięta dziką roślinnością i pojedynczymi drzewami. Położona przy potoku Zatoka. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

- Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 14.490,-zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych)

2) Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich. Poza tym nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań.

3) Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości były organizowane trzy przetargi ustne nieograniczone w dniach: 30.11.2021 r., 25.02.2022 r., 20.05.2022 r. które zakończyły się wynikiem negatywnym.

4) Przetarg odbędzie się dnia 08 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209.

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.449,-zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie do dnia 01 lipca 2022 r.

6) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,

- w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej– posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

7) Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT (23%).

8) Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz.2278 z późn.zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

9) Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku nie stawienia się osoby wygrywającej przetarg do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

10) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego-umowy sprzedaży.

11) Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 (pok. 210), tel. (074) 8162-827 lub 8162 – 862.

Ząbkowice Śląskie, dnia 31.05.2022 r.
Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

REKLAMA


REKLAMA