Express-Miejski.pl

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,3758 ha położonej w Ząbkowicach Śląskich - obręb Centrum

Powiat Ząbkowicki

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,3758 ha położonej w Ząbkowicach Śląskich - obręb Centrum

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2022-01-05 do 2022-02-25

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 16 o powierzchni 0,3758 ha, (KW- SW1Z/00059184/2).

1) Dane dotyczące nieruchomości:

- Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: SW1Z/00059184/2

- Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ząbkowice Śląskie: Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość (dz. nr 16) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Podstawa: Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ząbkowice Śląskie - Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014., poz. 404 ).

Dla działki nr 16 ( Ząbkowice Śląskie, obr. Centrum, AM-14) obowiązują następujące ustalenia planu: Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem: A9.16ZP1 - Tereny zieleni urządzonej;

„(…) § 42.1.ZP1- podstawowe przeznaczenie: zieleń urządzona, w tym: parki, skwery, zieleńce, zieleń izolacyjna wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.

2. Zasady zagospodarowania terenów:

1) Nakazy:

a) utrzymanie istniejących i realizacja nowych ogólnodostępnych terenów zieleni indywidualnie projektowanych, których rozwiązania należy dostosować do specyfiki miejsca,

b) pielęgnacja i uzupełnienia zieleni wysokiej ze względu na walory krajobrazowe,

c) ochrona terenów wód powierzchniowych płynących i stojących, w granicy własności terenów, z uwzględnieniem ustaleń dla przeznaczenia WS w § 45,

d) obowiązek kompleksowego zagospodarowania w postaci: rozwiązań terenowych, nawierzchni, elementów małej architektury;

2) Zakazy: zabudowa, za wyjątkiem dopuszczonej;

3) Dopuszczenia:

a) lokalizacja ogrodów tematycznych, ścieżek pieszych i rowerowych, placów zabaw, terenowych urządzeń rekreacyjnych i sportowych takich jak: gry terenowe, skate park, lodowisko terenowe, ścieżki zdrowia, miasteczko rowerowe.

b) lokalizacja sztucznych zbiorników wodnych o funkcji rekreacyjnej,

c) lokalizacja elementów zagospodarowania i obiektów tymczasowych- sezonowych i okazjonalnych, takich jak: ogródki kawiarnie letnie, obiekty ekspozycyjne, estrady,

d) lokalizacja przynależnych funkcji takich jak: budynki małej gastronomii, toalety publiczne, punkty informacyjne, tylko w miejscach wskazanych na rysunku planu za pomocą nieprzekraczlnych linii zabudowy,

e) ogrodzenie terenów z jednoczesnym zagwarantowaniem im ogólnodostępności,

f) lokalizacja ogólnodostępnych parkingów dla samochodów osobowych, przede wszystkim wzdłuż granic z przyległymi terenami dróg publicznych,

g) zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych na usługi.(…)”

„ (…) 2) dodatkowe ustalenia dla części terenów:

(…) f ) A.9.16ZP1:

- dopuszcza się lokalizację drogi o parametrach nie wyższych niż klasa KDZ w śladzie najmnieniej kolizyjnym z istniejącym drzewostanem i ukształtowaniem terenu przy równoczesnym spełnieniu odpowiednich do klasy drogi ustaleń § 53.”

Dodatkowe informacje:

SK1-Strefa ochrony konserwatorskiej; SAO- SAO -Strefa obserwacji archeologicznej. Ustalenia uwarunkowań na podstawie przepisów odrębnych.

Dla wskazanego obszaru Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wynaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, oraz nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na ewentualnym obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2021, poz.485 z późn. zm.)

- Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona w Ząbkowicach Śląskich (Obr. Centrum, AM-14), oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 16 (ŁIV) o pow. 0,3758 ha, KW - SW1Z/ 00059184/2. Działka niezabudowana zlokalizowana w rejonie zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych. Aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania przewiduje dla tej działki tereny zieleni urządzonej. Działka zaniedbana, porośnięta dziką roślinnością i pojedynczymi drzewami. Położona przy potoku Zatoka. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

- Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 52.300,-zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych)

2) Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich. Poza tym nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań.

3) Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości był organizowany przetarg ustny nieograniczony w dniu 30.11.2021 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

4) Przetarg odbędzie się dnia 25 lutego 2022 r. o godz. 10:30 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209.

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.230,-zł (słownie: pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych)na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie do dnia 18 lutego 2022 r.

6) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,

- w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej –posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

7) Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT (23%). 8) Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz.2278 z późn.zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

9) Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku nie stawienia się osoby wygrywającej przetarg do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

10) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego-umowy sprzedaży.

11) Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 ( pok.210), tel. ( 074) 8162-827 lub 8162 – 862.

Ząbkowice Śląskie, dnia 05.01.2022 r.
Zarząd Powiatu

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA