Express-Miejski.pl

Opodatkowanie otrzymanego spadku

W dniu 1 stycznia 2007 r. znowelizowana została ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wprowadzone zmiany w istotny sposób zmodyfikowały możliwość korzystania ze zwolnień w przypadku otrzymania majątku drodze dziedziczenia.

W prawie polskim, spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, otwarcie spadku następuje zaś z chwilą śmierci spadkodawcy. W związku z tym, nabycie prawa do spadku następuje z dniem śmierci spadkodawcy. Konieczne jest jednak sądowe potwierdzenie praw spadkodawców. Od 1 stycznia 2007 r. wskutek nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn uległy zmianie zasady opodatkowania spadków i darowizn a dokładnie korzystania ze zwolnień. Zgodnie ze zmianami, z nowych rozwiązań korzystają spadkobiercy osób zmarłych po dniu 1 stycznia 2007 r. Osoby, które nabyły spadek przed datą 1 stycznia 2007 r. obowiązują dotychczasowe przepisy.

Uwaga!

Wśród podatników panuje błędne przekonanie, że do skorzystania ze zwolnień na nowych zasadach pomimo śmierci spadkodawcy przed dniem 1 stycznia 2007 r. wystarczy, że sprawa sądowa o stwierdzenie nabycia spadku lub dział spadku zostanie wszczęta po dniu 1 stycznia 2007 r. Jest to błędny pogląd.

Spadkobiercy będący małżonkami, zstępnymi, wstępnymi, pasierbami, rodzeństwem, ojczymem lub  macochą spadkodawcy, którzy nabyli spadek po dniu 1 stycznia 2007 r. mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku w odniesieniu do wszystkich nabywanych rzeczy i praw majątkowych. Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Jeżeli spadkobierca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia po upływie tego terminu, to zwolnienie stosuje się gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje sytuacji jeśli wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9.637 zł. W przypadku niezgłoszenia faktu nabycia majątku w drodze spadku w terminie sześciomiesięcznym, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu według zasad opisanych poniżej, dla spadkobierców którzy nabyli spadek przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Spadkobiercy, którzy nabyli spadek przed dniem 1 stycznia 2007 r. nie mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, muszą pamiętać, iż kwoty wolne od podatku są następujące:

 1. 9 637 zł –  jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej ( małżonek, zstępni np. dzieci, wnuki, prawnuki, wstępni np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie ),
 2. 7 276 zł –  jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej ( zstępni rodzeństwa np. bratanek, wnuki, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa np. bratowa i rodzeństwo małżonków np. siostra męża, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.
 3. 4 902 zł –  jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej ( pozostali nabywcy ).

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ( jest to wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów tzw. czysta wartość ) ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

Kwoty nadwyżki w zł  Podatek wynosi 
ponad  do   
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej 
  10 278  3% 
10 278  20 556  308 zł 30 gr + 5% nadwyżki ponad 10 278 zł 
20 556    822 zł 20 gr + 7% nadwyżki ponad 20 556 zł 
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej 
  10 278  7% 
10 278  20 556  719 zł 50 gr + 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł 
20 556    1 644 zł 50 gr + 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł 
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej 
  10 278  12% 
10 278  20 556  1 233 zł 40 gr + 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł 
20 556    2 877 zł 90 gr + 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł 

Spadkobiercy mogą również skorzystać z ulgi mieszkaniowej jaką przewiduje ustawa o podatku od spadków i darowizn. Ma ona zastosowanie w większości wypadków nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie. W przypadku ulgi, nie wlicza się do podstawy opodatkowania czystej wartości spadku do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

Od 1 stycznia 2007 r. z podstawy opodatkowania wyłącza się czystą wartość powierzchni, co oznacza, że w pierwszej kolejności odejmuje się długi i ciężary obciążające nieruchomość, ustala się wartość jednego metra kwadratowego, a następnie mnoży przez liczbę metrów kwadratowych. Za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów). Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m - powierzchnię tę pomija się.

Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest spełnienie przez nabywców dodatkowych wymogów:

 1. w chwili nabycia posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa,
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego,
 3. nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego,
 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego,
 5. będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:

  a) od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,

  b) od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Zgłoszenie urzędowi skarbowemu nabytego majątku w drodze spadku następuje na druku SD-Z2 „ Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych ”. Formularz dostępny jest zarówno w urzędach skarbowych jak i na stronie internetowej Ministerstwa Finansów .

Dane kontaktowe Urzędów Skarbowych w powiecie ząbkowickim i kłodzkim:

Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śl.

ul. Waryńskiego 2a
57-200 Ząbkowice Śląskie
Centrala: 074 815 13 82
Fax: 074 815 52 94
e-mail: us0230@ds.mofnet.gov.pl

Czynny :

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 15:30,
środa 8:00 - 18:00,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 15:30.


Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich właściwy jest dla gmin:
Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice oraz dla miast i gmin Bardo , Ząbkowice Śląskie, Ziębice , Złoty Stok.

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia podatku od spadków i darowizn uzyskają Państwo w dziale Stanowisko Pracy ds.  Podatków Majątkowych i Opłat .

Urząd Skarbowy w Kłodzku

ul. Walasiewiczówny 1
57-300 Kłodzko
Centrala: (074) 64-74-300
Fax: (074) 64-74-370
E-mail: us0209@ds.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Kłodzku właściwy jest dla gmin:
Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Lewin Kłodzki, Polanica Zdrój, Szczytna, dla miasta i gminy Kłodzko, 

Czynny :

w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 7.30 do 15.30
sala obsługi podatnika 8.00 do 15.00
w środy: od 7.30 do 18.00,
sala obsługi podatnika 8.00 do 18.00.

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia podatku od spadków i darowizn uzyskają Państwo w dziale Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Podatków majątkowych i opłat .

W razie wątpliwości nasz prawnik odpowie na państwa pytania: wokrycz@gmail.com

wokrycz@gmail.com

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Opodatkowanie otrzymanego spadku

  2009-07-10 22:12:04

  wokrycz@gmail.com

  ostatnio dodany post

  W dniu 1 stycznia 2007 r. znowelizowana została ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wprowadzone zmiany w istotny sposób zmodyfikowały możliwość korzystania ze zwolnień w przypadku otrzymania majątku drodze dziedziczenia.

REKLAMA