Express-Miejski.pl

Mieszkańcy wszystkich siedmiu gmin powiatu mogą dostać dofinansowanie na działalność gospodarczą

Oferta skierowana jest do mieszkańców gmin: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok

Oferta skierowana jest do mieszkańców gmin: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok fot.: LGD „Qwsi”

Mieszkańcy powiatu ząbkowickiego mogą dostać dofinansowanie na działalność gospodarczą na rzecz rozwoju i wzrostu ruchu turystycznego.

Liczy się przedsiębiorczość, aktywność społeczna i poczucie więzi mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej z regionem. W jaki sposób je zdobyć?

Odpowiedzią jest działalność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi” (LGD „Qwsi”), którego biuro mieści się w Ziębicach!

Stowarzyszenie prowadzi szeroko zakrojoną działalność – nie są to tyko dotacje, ale również organizacja szkoleń, realizacja wydarzeń informacyjno-promocyjnych – publikacje promocyjne, ogłoszenia w prasie, wyjazdy na targi, konkursy, doradztwo czy szkolenia.

Działania Stowarzyszenia skierowane są na rozwój oferty turystycznej, aktywizowanie grup defaworyzowanych, mieszkańców obszarów wiejskich, podnoszenie kompetencji oraz integrację mieszkańców. Dzięki temu istnieje szansa na poprawienie warunków społecznych i aktywizację w miastach i wsiach Powiatu Ząbkowickiego.

Obecna działalność biura Stowarzyszenia LGD „Qwsi” jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach PROW na lata 2014-2020 Stowarzyszenie realizuje działanie Leader, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). W ramach działania Leader LGD realizuje 4 poddziałania: Wsparcie przygotowawcze, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Na realizację działań w ramach LSR (wdrażanie LSR, projekty współpracy, koszty bieżące) Stowarzyszenie dysponuje kwotą ponad 13 mln złotych.

W tym roku były dwa nabory – pierwszy na podejmowanie działalności gospodarczej, a drugi na wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych oba zakończone.

Wśród wybranych i spełniających kryteria znalazły się wnioski na rozpoczęcie działalności graficznej/fotograficznej/marketingowej, obsługi scenicznej, wypożyczania sprzętów do krioterapii i regeneracji sportowej, renowacji pomników i nagrobków z kamienia, usług eventowych, wydawnictwa krajoznawczego. Łącznie wybrano 7wniosków z podejmowania działalności. W naborze na wspieranie współpracy wybrany został 1 wniosek.

W ramach 3 projektów grantowych: „Bezpiecznie i zdrowo”, „Aktywnie wspieramy turystykę na Ziemi Ząbkowickiej” oraz „Wioski Tematyczne na Ziemi Ząbkowickiej” zrealizowano 31 grantów. Na te wnioski wykorzystano kwotę 775 275 zł.

„Bezpiecznie i zdrowo” – 13 zrealizowanych grantów. Wszystkie zadania wpisywały się w zakres projektu grantowego, tj. wzmocnienie kapitału społecznego. W ramach projektu grantobiorcy zorganizowali działania aktywizacyjne dla młodzieży i seniorów z zakresu bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia, m.in. warsztaty zdrowego żywienia, pierwszej pomocy, samoobrony, arteterapii, upcyklingowe, zajęcia sportowe (nordic walking, pływanie, piłka nożna) i wiele innych.

„Aktywnie wspieramy turystykę na Ziemi Ząbkowickiej” – 10 zrealizowanych grantów. Wszystkie zadania wpisywały się w zakres projektu grantowego, tj. promocja obszaru objętego LSR. W ramach projektu grantowego wsparte zostały działania promujące lokalną ofertę turystyczną oraz zasoby obszaru. Grantobiorcy zorganizowali działania dla mieszkańców i turystów, w tym warsztaty kulinarne, ceramiczne, zielarskie, tworzenia kosmetyków naturalnych, rajdy rowerowe, imprezy biegowe itp.

„Wioski Tematyczne na Ziemi Ząbkowickiej” – 8 zrealizowanych grantów. Wszystkie zadania wpisywały się w zakres projektu grantowego, tj. wzmocnienie kapitału społecznego. W ramach projektu grantobiorcy zorganizowali szereg wydarzeń, w których udział brali mieszkańcy obszaru LGD, m.in. warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze, kulinarne, pszczelarskie, konkursy z nagrodami i wiele innych.

Z projektów własnych Stowarzyszenie wydało przewodnik turystyczno-historyczny po Ziemi Ząbkowickiej; wsparło udział lokalnych usługodawców turystycznych w targach turystycznych, jak również w targach produktu lokalnego;  wydało publikację promującą ofertę inwestycyjną obszaru i działających na nim przedsiębiorców; zorganizowało szereg działań aktywizujących mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej oraz przeprowadziło działania edukacyjne o tematyce ekologicznej. Operacje własne zrealizowano na kwotę 294 064 zł.

LGD „Qwsi” uczestniczyło też w projektach współpracy z innymi podmiotami. Był to projekt „EKO LGD” dot. edukacji ekologicznej, zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej, w którym uczestniczyło 6 stowarzyszeń, w tym 5 polskich LGD oraz „Piękno i Natura” dot. promocji obszaru, w którym uczestniczyły 3 stowarzyszenia. Na projekty współpracy  LGD „Qwsi” przeznaczyło 182 152 zł.

„EKO LGD” to innowacyjna forma przekazania wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej na obszarze 6 partnerów projektu. Na terenie 5 polskich LGD-ów przeprowadzono warsztaty dla dzieci z segregacji odpadów i upcyklingu. Wydane zostały materiały o tematyce ekologicznej. Partner zagraniczny z Czech ugościł pozostałych uczestników projektu na wizycie studyjnej.

„Piękno i Natura” to innowacyjna forma promocji obszaru połączona z edukacją ekologiczną, a także promocją środowiska naturalnego i walorów turystycznych obszaru partnerów projektu. Wraz z partnerami wzięliśmy udział w targach turystycznych, gdzie promowaliśmy nasz obszar. W tym celu wykorzystaliśmy wydane materiały promocyjne oraz film promujący obszar, który dostępny jest na YouTube oraz stronie internetowej LGD.

Każdy składany wniosek oraz każdy realizowany projekt jest cenny. Dzięki dofinansowaniu z LGD „Qwsi” na obszarze powstało 51 nowych firm, które zajmują się nie tylko turystyką czy noclegami, ale świadczą różne inne usługi m.in. fizjoterapeutyczne, dietetyczne, ceramiczne, stolarskie, pielęgnacji terenów zielonych i wiele wiele innych. Na ich wsparcie LGD „Qwsi” przeznaczyło ponad 4,5 mln złotych. LGD wsparło także 9 działających już firm, które dostały fundusze na swój rozwój. Należą do nich zarówno usługi turystyczne (noclegowe, gastronomiczne, rekreacyjne), rehabilitacyjne jak i budowlane. Na wsparcie przedsiębiorców LGD „Qwsi” przekazało blisko 1,8 mln złotych.

LGD „Qwsi” przeznaczyło ponad 4 mln złotych na lokalną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Dzięki dofinansowaniu powstały m.in. place zabaw czy siłownie zewnętrzne, ścieżki i szlaki turystyczne oraz wiaty.

Nie sposób wymienić wszystkie działania, jakie dzięki kreatywności mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej oraz pomocy LGD „Qwsi” udaje się wprowadzić. Nasi wnioskodawcy tworzą nowe miejsca pracy, kształtują przestrzeń i niejednokrotnie zaskakują nas swoją pomysłowością.

Warto pisać projekty i starać się o wsparcie finansowe. Najlepszym tego dowodem są beneficjenci Stowarzyszenia, którzy za pośrednictwem LGD „Qwsi” i z udziałem środków Programu Leader PROW 2014-2020 zrealizowali swoje projekty.

Stowarzyszenie LGD „Qwsi” czeka na nowe wnioski, nowe nabory i nowe pomysły! Już w 2024 roku organizować będzie kolejne nabory wniosków w ramach realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

Biuro LGD „Qwsi” mieści się w Ziębicach, ul. Stawowa 2a. Na wszelkie pytania pracownicy Stowarzyszenia odpowiedzą osobiście lub pod numerami telefonów: 74 819 12 13, 661 218 904, 782 047 399 lub drogą mailową – e-mail: biuro@qwsi.pl. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

LGD „Qwsi”

REKLAMA