Express-Miejski.pl

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

Pamiętaj! Aby móc korzystać z uprawnień i ulg dla osób niepełnosprawnych w większości przypadków konieczne jest prawne potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej .

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

O dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na likwidację barier architektonicznych, mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, a realizacja planowanego przedsięwzięcia umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Wysokość dofinansowania wynosi dla osób niepełnosprawnych do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia. PCPR informuje szczegółowo o zakresie informacji i dokumentów, które wniosek winien zawierać.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

O dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności a realizacja likwidacji barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Wysokość dofinansowania wynosi dla osób niepełnosprawnych do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia. PCPR informuje szczegółowo o zakresie informacji, które wniosek winien zawierać.

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych podobnie jak wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, można składać w każdym czasie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w razie braku pieniędzy w momencie po złożeniu wniosku, wniosek ten zostanie rozpatrzony negatywnie i należy go złożyć ponownie w chwili uzyskania informacji o przeznaczeniu nowej puli pieniędzy na realizację zadania. Dla większej pewności, że nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, oprócz spełnienia warunków formalnych, można go złożyć z początkiem roku kalendarzowego.

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o częściowe dofinansowanie kosztów udziału w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON. W odróżnieniu od turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdy sanatoryjne są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjent płaci za dodatkowe zabiegi, z których chce skorzystać, częściowo za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium.

Wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio:

-

27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności

25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności

18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Ulgi w podatku dochodowym.

Odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne.

W celu ograniczenia wysokości podatku, jeszcze przed jego obliczeniem, możemy odliczyć od podstawy obliczania podatku, (czyli od dochodu) wydatki ustalone ustawą. Są to między innymi kwoty wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub ppodatnika, na któregoutrzymaniu są osoby niepełnosprawne

Kto może dokonać odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjneoraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych?

Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych mogą być odliczone od dochodu przez:

 1. osobę niepełnosprawną,
 2. podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, jeśli jest nim: współmałżonek, dziecko własne i przysposobione, dziecko obce przyjęte na wychowanie, pasierb, rodzice, teściowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe.

Wydatki, które można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne. Za poniesione na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki na:

 1. adaptację i wyposażenie mieszkania oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 2. przystosowanie pojazdów mechanicznych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu i urządzeń technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 4. zakup wydawnictw oraz materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 7. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 8. utrzymanie psa przewodnika osoby niewidomej zaliczonej do I lub II grupy inwalidów,
 9. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 10. opłacenie tłumacza języka migowego,
 11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
 12. leki - warunkiem korzystania z tego odliczenia jest posiadanie pisemnego zaświadczenia lekarza specjalisty, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).
 13. odpłatny, konieczny przewóz osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne,
 14. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne,
 15. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  a) na turnusie rehabilitacyjnym,
  c) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo – leczniczym i pielęgnacyjno – opiekuńczym,
  e) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Pomimo, iż ustawa nie wymaga dokumentowania o niektórych wydatków to jednak należy wziąć pod uwagę, iż urząd skarbowy ma prawo żądać wyjaśnień i informacji dotyczących dokonanego odliczenia. Może na przykład zapytać o nazwiska osób, które były opłacane w roli przewodników osoby niepełnosprawnej. 

Ulgi w podatkach lokalnych.

Zwolnienie z opłaty klimatycznej.

Opłaty miejscowej (zwanej klimatyczną) nie pobiera się od niewidomych i ich przewodników. Opłata miejscowa (klimatyczna) - opłata pobierana przez gminę od osób fizycznych przebywają­cych dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach posiadają­cych korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Zwolnienie od opłat za posiadanie psa.

Podatku od posiadania psów nie pobiera się: z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób kalekich (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych) oraz od osób w wieku powyżej 70 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa.

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Uprawnieni do przejazdów ulgowych

wysokość ulgi

kolej

autobus

1.

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

95%

95%

2.

Inwalidzi wojenni I grupy.

78%

78%

3.

Przewodnik towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej.

78%

78%

4.

Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna przy przejazdach:

 

 

a. tylko na trasie dom - szkoła, ośrodek rehabilitacyjno-wychowawczy, ZOZ, placówka oświatowo-wychowawcza, szpital, poradnia, turnus rehabilitacyjny i z powrotem,

78%

78%

b. w dowolnej relacji.

37%

brak

5.

Jedno z rodziców lub opiekun towarzyszący dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej - tylko jak punkt 4a.

78%

78%

6.

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidzi I grupy.

37%

37%

49% tylko pociąg osobowy

49% tylko komunikacja zwykła

7.

Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

37%

37%

8.

Inwalidzi wojenni II i III grupy.

37%

37%

9.

Kombatanci.

37%

37%

10.

Emeryci, renciści oraz współmałżonkowie, na których są pobierane zasiłki rodzinne.

2 przejazdy w roku z ulgą 37%

brak

Uwaga: Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami PKP i PKS nie dotyczą pasażerów odbywających podróż pociągami EuroCity i InterCity komunikacji międzynarodowej oraz pasażerów w komunikacji autobusowej ekspresowej.

Ulgi PKP przysługują w wagonach pociągów 2 klasy, do przejazdu w klasie 1 obowiązuje dopłata w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.

Za opiekuna lub przewodnika osoby niepełnosprawnej uważa się jedną osobę pełnoletnią; w przypadku przewodnika osoby niewidomej osobę, która ukończyła 13 lat albo psa - przewodnika.

Zasiłek pielęgnacyjny.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie w wieku:

 • dziecku do 16 roku życia jeśli zostało uznane za niepełnosprawne przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.
Renta z tytułu niezdolności do pracy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem przysługującym osobie ubezpieczonej, która spełniła łącznie następujące warunki:

 • jest niezdolna do pracy, co zostało stwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS,
 • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
 • niezdolność do pracy powstała w określonych ustawą okresach składkowych i nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Ostatni warunek nie ma zastosowania przypadku osoby, która jest całkowicie niezdolna do pracy i udowodni okres składkowy i nieskładkowy wynoszący, co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny.

Ubezpieczony, którego niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku w drodze do pracy lub z pracy, nie musi spełniać kryterium dotyczącego wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego.

Jakie są rodzaje rent?

Świadczenie wypłacane przez ZUS może mieć formę:

 • renty stałej — jeżeli niezdolność do pracy jest trwała,
 • renty okresowej — jeżeli niezdolność do pracy ma charakter czasowy (renta wypłacana jest tylko przez czas wskazany w decyzji organu rentowego),
 • renty szkoleniowej — jeżeli orzeczona została celowość przekwalifikowania zawodowego.

Renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy wynosi 75 proc. renty dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy.

Renta socjalna.  

Renta socjalna przysługuje osobie, która:

 • jest pełnoletnia oraz
 • jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
  • przed ukończeniem 18. roku życia albo
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS na zasadach i w trybie określonym w ustawie.

Podstawę do przyznania renty socjalnej, na wniosek zgłoszony po dniu 30.09.2003 r., stanowi także:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów oraz
 • orzeczenie lekarza orzecznika, wydane przed dniem 1 października 2003 r., uprawniające do renty socjalnej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości, wynoszącej 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta ta podlega waloryzacji na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy emerytalnej.

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługuje ubezpieczonym na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w zależności od rodzaju środka - bezpłatnie lub za częściową odpłatnością (z udziałem własnym).

Biała laska dla osób niewidomych przysługuje raz na 2 lata bezpłatnie.

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia może wymagać finansowego udziału własnego (częściowa odpłatność). Zdarza się również, iż ustalony limit ceny na dany przedmiot jest za niski, by zrealizować zaopatrzenie bezpłatnie (cena zakupu wyższa niż ustalony limit). Osoby niepełnosprawne mogą wówczas ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto, dofinansowanie ze środków PFRON obejmuje pojemną kategorię "sprzętu rehabilitacyjnego" co oznacza możliwość ubiegania się o dofinansowanie przedmiotów, których nie ma na wykazach przedmiotów finansowanych przez NFZ.

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie przekracza:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia - na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.
  Poprzez średni miesięczny dochód należy rozumieć dochód w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób. Poprzez przeciętne wynagrodzenie należy rozumieć  przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w:

 • sprzęt rehabilitacyjny wynosi - do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
 • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi - do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny na dany przedmiot (jeżeli taki udział jest wymagany) lub - do 150% sumy kwoty limitu na dany przedmiot (wyznaczonego przez NFZ) oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków (jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit).

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych.

 Uprawnienia pracownika z niepełnosprawnością.

 Nie, nie istnieje zakaz pracy dla osób, które uzyskały orzeczenie o niezdolności do pracy (lub o niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji). Osoby takie mogą pracować zarówno w systemie pracy chronionej jak i na otwartym rynku pracy. Jedyne ograniczenie, dotyczące osób które pobierają świadczenie rentowe i jednocześnie podejmują pracę zarobkową (lub osiągają inne przychody określone ustawą), polega na zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczenia .

 1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
 2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
 4. Przepisów wymienionych powyżej w punktach od 1 do 3 nie stosuje się:
  a) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  b) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
 5. Osoba niepełnosprawna ma prawo do przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.
 6. Stosowanie norm czasu pracy, o których mowa powyżej, nie może powodować obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.
 7. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.
 8. Dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.
 9. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, o którym mowa powyżej w pkt. 8, jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy dla osoby niepełnosprawnej określony w pkt. 7.
 10. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
  a) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia - na wniosek lekarza - w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,
  b) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
 11. Łączny wymiar urlopu określonego w pkt. 7 i zwolnienia od pracy, o którym mowa pkt. 10.a), nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
 12. Skierowanie na turnus rehabilitacyjny należy przedstawić pracodawcy w takim terminie, który umożliwi udzielenie zwolnienia bez narażenia zakładu pracy na szkody.
 13. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz w celu wykonania badań specjalistycznych oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
 14. Osoba zatrudniona pozostająca w stosunku pracy, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku ma prawo do tego, aby pracodawca przygotował dla niej odpowiednie stanowisko pracy. Osoba, która uległa wypadkowi powinna zgłosić gotowość przystąpienia do pracy w ciągu miesiąca od uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej. Z kolei pracodawca jest zobowiązany zorganizować odpowiednie dla niej miejsce pracy w okresie do trzech miesięcy od dnia zgłoszenia tej osoby gotowości przystąpienia do pracy. Pracodawca nie ma takiego obowiązku, jeżeli wypadek przy pracy nastąpił z winy pracownika.

Dofinansowanie działalności gospodarczej.

Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

Dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej

Osoba niepełnosprawna, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności.

Ulga telekomunikacyjna i przywilej pocztowy.

Zakres preferencyjnych świadczeń telekomunikacyjnych i pocztowych dla osób niepełnosprawnych obejmuje:

 1. 50% ulgę w opłacie za zainstalowanie telefonu, oraz w miesięcznej opłacie abonamentowej - przysługuje osobie niepełnosprawnej (lub jej opiekunowi) z uszkodzeniem narządu słuchu lub mowy albo z uszkodzeniem narządu wzroku, zakwalifikowanej do pierwszej grupy inwalidzkiej. Ulga dotyczy tylko jednego telefonicznego.
 2. doręczanie osobie niepełnosprawnej, na jej żądanie i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, listów wartościowych, paczek pocztowych i przekazów pocztowych bezpośrednio pod wskazany przez nadawcę adres, z pominięciem skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłek w placówce oddawczej - przysługuje patrz pkt 4.
 3. przyjmowanie przez listonosza od osoby niepełnosprawnej prawidłowo opłaconej zwykłej przesyłki listowej - przysługuje patrz pkt 4.
 4. świadczenie wymienione w punktach 2 i 3 przysługuje osobie niepełnosprawnej z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego albo z uszkodzeniem narządu wzroku, zakwalifikowanej do pierwszej grupy inwalidzkiej.

Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Zwolnienie od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przysługuje:

 1. osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  dokument: orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 2. osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz niezdolnym do samodzielnej egzystencji,
  dokument: decyzja ZUS,
 3. inwalidom I grupy,
  dokument: orzeczenie KIZ albo orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej służby zdrowia MSW o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 4. osobom, które ukończyły 75 lat,
  dokument: dowód osobisty,
 5. osobom, które otrzymują zasiłek stały lub rentę socjalną z pomocy społecznej,
  dokument: decyzja z pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego lub renty socjalnej,
 6. osobom niesłyszącym, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB),
  dokument: a) legitymacja Polskiego Związku Głuchych,
  b) orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia albo orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej służby zdrowia MSW, lub zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej,
 7. osobom niewidomym, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
  dokument: a) legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, zaliczającego niewidomego do II grupy inwalidów z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej służby zdrowia MSW, lub zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej,
 8. inwalidom wojennym i wojskowym,
  dokument: książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego,
 9. kombatantom i innym osobom uprawnionym - na podstawie ustawy o kombatantach,
  dokument: a) zaświadczenie lub legitymacja o przyznaniu uprawnień oraz dowód otrzymania emerytury lub renty za ostatni miesiąc,
  b) zaświadczenie lub legitymacja o przyznaniu uprawnień oraz orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów, albo orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, lub dowód osobisty z dokonanym wpisem o zaliczeniu na trwałe do I lub II grupy inwalidów,
 10. wdowom i wdowcom - emerytom i rencistom pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych - na podstawie ustawy o kombatantach, dokument: zaświadczenie lub legitymacja potwierdzająca uprawnienia oraz dowód otrzymania emerytury lub renty za ostatni miesiąc.

Ulga w opłacie za wstęp do muzeów państwowych.

Ulga w opłacie za wstęp do muzeów państwowych przysługuje: emerytom, rencistom, a także inwalidom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, za okazaniem stosownych dokumentów.

Wybrane programy pomocowe Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Junior - Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów PIERWSZA PRACA.

Komputer dla Homera - Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących

Pitagoras 2007 - Program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu.

Student II - Kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych.

Telepraca oraz inne elastyczne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Trener pracy - Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych.

Uczeń na wsi - Pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.

Mariusz Kaczorowski / kaczorowski.mariusz@wp.pl

2

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

  2009-09-30 11:08:35

  Mariusz Kaczorowski / kaczorow

  Pamiętaj! Aby móc korzystać z uprawnień i ulg dla osób niepełnosprawnych w większości przypadków konieczne jest prawne potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej .

 • 2016-07-05 11:02:41

  gość: ~xkpx

  Szanowni Państwo! Jestem studentką trzeciego roku studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa na UJ. Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół tego, jak mówimy o niepełnosprawności we współczesnej polszczyźnie. W związku z tym bardzo proszę osoby niepełnosprawne o wypełnienie krótkiej ankiety. https://docs.google.com/forms/d/17Nx4k052pSCrSL-tcu28EdOtfRLLa-x0KL-EwGZZNKM/viewform Serdecznie dziękuję i pozdrawiam!

 • 2016-07-14 19:09:59

  gość: ~OOO

  ostatnio dodany post

  Służby powinny pilnować aby miejsca do parkowania były wykorzystywane przez osoby to tego upoważnione

REKLAMA