Express-Miejski.pl

Zrealizowane projekty i działania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD Qwsi

Stowarzyszenie współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, lokalnymi przedsiębiorcami z branży turystycznej, artystami, rękodzielnikami oraz wytwórcami fot.: Stowarzyszenie LGD „Qwsi”

Czym zajmuje się Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”, jakie projekty realizuje oraz jakie nabory wniosków będą prowadzone w przyszłym roku.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi” jest rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców, wzrost ruchu turystycznego na obszarze LGD oraz wzrost poziomu zaufania, aktywności społecznej i poczucia więzi mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej z regionem.

Z kim współpracujemy?

Nasze Stowarzyszenie współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, lokalnymi przedsiębiorcami z branży turystycznej, artystami, rękodzielnikami oraz wytwórcami. Wspólnie uczestniczymy w wydarzeniach, które promują nasz region, w którego skład wchodzi siedem gmin Powiatu Ząbkowickiego tj. Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok. Realizacja tych działań jest możliwa dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizujemy działanie Leader, czyli wspieramy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Zrealizowane projekty i działania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

W 2021 r. ogłosiliśmy pięć naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na kwotę ponad 2 mln zł. Zakres operacji obejmował: podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wzmocnienie kapitału społecznego oraz wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie świadczenia usług turystycznych. Ponadto w połowie 2020 roku Lokalne Grupy Działania otrzymały możliwość ubiegania się o dodatkowe środki wynikające z różnic kursowych, które są wyliczane na podstawie dotychczas zawartych umów i ze środków wypłaconych naszym beneficjentom. W styczniu tego roku różnice zostały wyliczone, co pozwoliło na ogłoszenie kolejnych naborów wniosków na kwotę blisko 600 tys. zł.

Ponadto przeprowadzony został nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie projektów grantowych pt. „Wioski Tematyczne na Ziemi Ząbkowickiej”. Podobnie jak w latach ubiegłych cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Operacja zakładała realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju aktywności i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, tworzenia „wsi tematycznych”, zagród edukacyjnych, realizację działań edukacyjnych i aktywizacyjnych w ramach innowacyjnych programów poznawczych, tj. spotkania międzypokoleniowe, rajdy naukowe, warsztaty związane z aktywnym poznawaniem tradycji regionu. W ramach projektu złożono 12 wniosków, z czego 8 zmieściło się w limicie środków. Wśród grantobiorców : Krzysztof Boksa „Ogniem malowane – wypał ceramiki metodą RAKU”, Fundacja Lawendowa Alternatywa „Festiwal Ziołomania”, Fundacja Sztukupuku „Sztuka puka – żywa pracownia, warsztatownia”, Fundacja Ranczo Nasza Szkapa „Od ziarenka do bochenka”, Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki „Kuchnia bez granic”, Helena Malinowska „Bądźmy jak pszczoły”, Krystyna Wagner „Warsztatowa Wagnerówka” oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Śremie „Śrem – wioska tradycji i szerokich horyzontów”.

Czym jeszcze zajmuje się nasze Stowarzyszenie LGD „Qwsi”?

Oprócz naborów zajmujemy się aktywizacją lokalnej społeczności. W zeszłym roku, jak i w obecnym działalność ta została niestety mocno ograniczona przez pandemię. Skupiliśmy się więc na realizacji dwóch operacji własnych pn. „Organizacja działań aktywizujących mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej” oraz „Poznajemy i dbamy o Ziemię Ząbkowicką - organizacja cyklu działań edukacyjnych o tematyce ekologicznej”. W ramach tych zadań zorganizowaliśmy szereg zajęć i warsztatów skierowanych do mieszkańców naszego obszaru, tj. warsztaty tworzenia biżuterii, plastyczne, ceramiczne, pieczenia pierników i FENG SHUI. Pokazaliśmy, w jaki nowy sposób mogą spędzać wolny czas, a ponadto mieszkańcy poszerzali swoją wiedzę m.in. z zagadnień ekologicznych dzięki zajęciom o kosmetykach naturalnych, zdrowej żywności, tematyce zielarskiej, domowych kosmetykach i środkach czystości (zero waste), warsztatach z woskowijki (jako alternatywa dla plastiku), smogu i biorecyklingu (jako domowym kompostowniku).

Nabory wniosków w 2022 roku

W związku z procedowaną zmianą PROW na lata 2014-2020, LGD otrzymały możliwość ubiegania się o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W czerwcu nasze Stowarzyszenie złożyło wniosek o zwiększenie budżetu, a w październiku podpisaliśmy aneks do umowy ramowej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Oznacza, to że została nam przyznana dodatkowa kwota 540 tys. euro. Środki zostaną rozdysponowane równo po 270 tys. euro na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Nabory wniosków zostaną przeprowadzone w 2022 r.

10 kroków, które przybliżą Cię do otrzymania środków

KROK 1

Chcesz przygotować prawidłowo wniosek, skorzystaj z informacji i ogłoszeń na stronie www.qwsi.pl , zadzwoń do biura LGD „Qwsi” (tel. 74 8191 213, 661 218 904, 782 047 399), przyjdź na spotkanie lub szkolenie albo bezpłatne doradztwo w biurze LGD (ul. Stawowa 2a, Ziębice).

KROK 2

Zapoznaj się z Lokalną Strategią Rozwoju – zwróć szczególną uwagę na cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz kryteria wyboru operacji – w ten sposób ocenisz swój pomysł (czy w przypadku oceny operacji przez Radę Stowarzyszenia otrzymasz wystarczającą ilość punktów), jeśli masz pytania przyjdź do biura na konsultacje i rozwiej swoje wątpliwości.

KROK 3

Jeśli nie posiadasz numeru identyfikacyjnego, na stronie internetowej ARiMR znajdziesz wniosek o wpis do ewidencji producentów https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow (nie przerażaj się, że nie jesteś producentem, druk dotyczy wszystkich składających wniosek o dofinansowanie działań w ramach PROW 2014-2020). W Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ząbkowicach Śląskich (ul. Staszica 18) złóż stosowny wniosek, a otrzymasz decyzję o nadaniu numeru.

KROK 4

Sprawdź czy formularz wniosku, który opracowujesz jest aktualny i dotyczy rodzaju działania i zakresu operacji, na który będziesz składał wniosek. Przygotowując wniosek upewnij się czy dotyczy aktualnego naboru. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie www.qwsi.pl.

KROK 5

Przygotowując wniosek przeczytaj instrukcję jego wypełniania, zaznacz punkty, których nie rozumiesz – jeśli masz pytania i wątpliwości, przyjdź na bezpłatne doradztwo do biura LGD. Umów się, jeśli wiesz, że konsultacje będą trwały dłużej.

KROK 6

Złóż wniosek wraz z obowiązującymi załącznikami w terminie naboru, przed złożeniem upewnij się, że masz wszystkie obowiązkowe dokumenty. Wniosek złóż osobiście w biurze LGD „Qwsi”.

KROK 7

Jeżeli Twój wniosek zostanie wybrany przez Radę i przejdzie pozytywną weryfikację w UMWD (konkurs) lub LGD (grant), zostaniesz zaproszony na podpisanie umowy. Po podpisaniu umowy możesz realizować swój pomysł. Jeśli w trakcie realizacji projektu masz pytania, wątpliwości, problemy – zadzwoń, przyjdź, skonsultuj, aby nie popełnić rażących błędów, które będą miały wpływ na wypłatę środków.

KROK 8

Jeśli VAT jest kosztem kwalifikowalnym, po podpisaniu umowy wystąp o indywidualną interpretację do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (druk ORD – IN).

KROK 9

Przygotowujesz się do zakończenia i rozliczenia projektu – przyjdź na spotkanie lub szkolenie z wypełniania wniosku o płatność albo bezpłatne doradztwo w biurze LGD.

KROK 10

Jeśli zrealizujesz projekt i otrzymasz środki, pochwal się tym! Zadzwoń lub napisz do nas, żeby wypełnić ankietę monitorującą. Dzięki temu opowiemy innym, że warto realizować marzenia i sięgać po środki.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszego biura:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”
ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice
tel. 74 8191 213, 661 218 904, 782 047 399
www.qwsi.pl, e-mail: biuro@qwsi.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”

REKLAMA