Express-Miejski.pl

Kto nie może złożyć wniosku o upadłość konsumencką?

zdjęcie ilustracyjne fot.: mp

Odkąd w marcu 2020 roku została zliberalizowana ustawa o prawie upadłościowym, odnotowujemy ciągły wzrost jej popularności.  

Coraz więcej jest również osób, które mają problemy z niewypłacalnością. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zapewne pandemia i zamknięcie wielu działalności gospodarczych. Rosnąca inflacja, niesprzyjające przepisy związane z „Polskim Ładem”, a także wojna na Ukrainie, to kolejne powody, dla których coraz więcej przedsiębiorczych osób popadnie w kłopoty finansowe. Kto zatem może skorzystać z upadłości konsumenckiej, a kto nie może z niej skorzystać?

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest spłata wierzytelności i częściowe lub całkowite oddłużenie niewypłacalnego konsumenta. Procedura wszczynana jest na wniosek zadłużonej osoby lub jej wierzyciela. Zanim sąd upadłościowy rozstrzygnie o jej zasadności, weryfikuje wniosek pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, konsument wzywany jest do dokonania niezbędnych poprawek. W przypadku niezgodności z przepisami prawa upadłościowego zostaje odrzucony. Jeżeli natomiast wniosek nie budzi zastrzeżeń, upadłość konsumencka zostaje ogłoszona.

W chwili jej ogłoszenia konsumentowi przyznawany jest syndyk, którego główną rolą jest likwidacja majątku upadłego i spłata wierzycieli. Jeśli spieniężenie masy upadłości nie zaspokoi wierzytelności, syndyk sporządza plan spłaty wierzycieli. Plan taki ustanowiony zostaje na 3 do 7 lat, w zależności od przyczyny jej wystąpienia. I tak jeśli do niewypłacalności dochodzi z przyczyn niezależnych od konsumenta, może maksymalnie trwać 3 lata, natomiast w przypadku celowego lub rażącego niedbalstwa aż 7 lat. Należy podkreślić, że całkowite oddłużenie konsumenta następuje niemal jedyne w przypadku braku majątku i trwałej niezdolności do podjęcia pracy zarobkowej przez upadłego np. ze względu na zły stan zdrowia lub wiek. Do częściowego oddłużenia dochodzi natomiast w chwili, gdy konsument chętnie i rzetelnie współpracuje z syndykiem i po likwidacji majątku i całkowitej spłacie wynikającej z planu nadal posiada niezaspokojone wierzytelności.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Jak sama nazwa wskazuje, upadłość konsumencka kierowana jest jedynie do konsumentów, czyli osób fizycznych posiadających zdolność prawną. Uprawnienia te otrzymujemy w chwili narodzin i posiadamy je, aż do śmierci. Konsumentem jest również osoba, która na dzień przed wniesieniem wniosku do sądu upadłościowego zakończyła prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Kto zatem nie może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Do osób, które nie mogą skorzystać z upadłości konsumenckiej, należą:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne prowadzące niezarejestrowaną działalność gospodarczą
  • małżeństwa łącznie (ale może każdy z małżonków z osobna – nawet jeśli posiadają wspólnotę majątkową),
  • osoby, które posiadają spółkę, są wspólnikami spółki osobowej (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej), fundacje, stowarzyszenia.

Dla osób, które nie są objęte upadłością konsumencką, pozostaje wnioskowanie o upadłość przedsiębiorcy. Inną wbrew pozorom dużo korzystniejszą formą oddłużenia są negocjacje z bankiem lub instytucjami finansowymi, które udzieliły szybkich kredytów, kredytów gotówkowych lub pożyczek.

mat. sponsorowany

REKLAMA