Express-Miejski.pl

Dzierżawa nieruchomości stanowiącą własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Braszowic o pow. 0,7300 ha

Powiat Ząbkowicki

Dzierżawa nieruchomości stanowiącą własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Braszowic o pow. 0,7300 ha

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2017-03-15 do 2017-04-26

Ogłoszenie o przetargu

      Starosta Ząbkowicki ogłasza pierwszy  przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę  gruntu bez zabudowań,  położonego  w Braszowicach  (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącego własność Skarbu Państwa.

1) Dane dotyczące nieruchomości:

   - Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Braszowice  ( gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów   na AM-2 jako działka nr 362  o powierzchni  0,7300 ha ( opis użytków: łąki trwałe (ŁIV)- 0,5300 ha, pastwiska trwałe ( PsV ) - 0,2000 ha),   KW-SW1Z/00053031/3.

- Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania rolniczego.

-Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotowa nieruchomość - działka nr 362 położona w obrębie Braszowice ( gm. Ząbkowice Śląskie) objęta jest granicami terenu objętego:

  • miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Braszowice, Uchwała nr X/66/2000 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 listopada 2000 r.

Przedmiot ustaleń planu: projektowane zalesienia.

  • miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża „ Braszowice II”, Uchwała Nr I/5/2001 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2001 r.

Przedmiot ustaleń planu.:1.E „ Obszar 1.E „ na którym określa  się istnienie  zarejestrowanego złoża magnezytu lecz eksploatacja wymagać będzie od przedsiębiorcy sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  terenu górniczego „ Konstanty” sporządzonego w pełnym trybie przepisów szczególnych – do tego czasu zachowuje się dotychczasowy sposób wykorzystania gruntów na cele rolnicze oraz zakrzewień śródpolnych”.

  • dla pozostałego obszaru działki o nr 362, który nie jest objęty ustaleniami wyżej wskazanymi mpzp, obowiązują ustalenia „Zmiana  Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie”, uchwała Nr VI/19/2010 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 02 czerwca 2010 r.

Oznaczenie terenu R-  tereny rolnicze

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ( opłata roczna)  wynosi: 169,-zł ( słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych)  

2) Przetarg odbędzie się dnia 26 kwietnia 2017r.  o  godz. 10:00  w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich  przy ul. Prusa 5 – sala nr 209.

 3)  Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest  wpłacenie  wadium w wysokości  17,-zł ( słownie: siedemnaście złotych)w kasie Starostwa przy  ul. Prusa 5   lub na  konto Starostwa  Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r.

4) Uczestnicy przetargu winni legitymować się   dokumentem   potwierdzającym  tożsamość.

5) Uczestnikowi, który wygra przetarg  wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi w przypadku  uchylenia  się  osoby wygrywającej  przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

6)  Potencjalny dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno- prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

7)  Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony  do 3 lat.

     Zastrzega się prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

     Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 ( pok.210),   tel. ( 074)  8162-827 lub  8162 – 862.          

                                                                                                Ząbkowice Śląskie, dnia  09 marca  2017 r.

                                                                                                                         Starosta Ząbkowicki

                                                                                                                        Roman Fester

 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA