Express-Miejski.pl

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Malczycach

Powiat Średzki

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Malczycach

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Malczyce
CZAS TRWANIA: 2017-04-06 do 2017-05-06

Wójt Gminy Malczyec ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 550, AM 1, o pow. 0,0509 ha, położonej we wsi Malczyce, gmina Malczyce uwidocznionej w KW WR1S/00036914/8

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Miejscowości Malczyce działka nr 550 to teren istniejącego i projektowanego zainwestowania. Ustala się: adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej, dopuszcza się zabudowę uzupełniającą. Dla zespołów projektowanej zabudowy nie ustala się obowiązujących  intensywności zabudowy, wymaga się jednak dostosowania stopnia zainwestowania działki do charakteru sąsiedniej zabudowy o podobnej funkcji o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej. Projektowana zabudowa winna być dostosowana  gabarytami do charakteru sąsiedniej zabudowy, a ponadto spełniać wymogi zawarte w przepisach szczegółowych, dotyczących odległości od sąsiednich budynków, sieci infrastruktury technicznej i dróg.  

Na rysunku planu teren oznaczony symbolem 118 M.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 20.05.2016 r.  w terminie od 20.05.2016 r. do 01.07.2016 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) – wniosków nie złożono

Pierwszy przetarg wyznaczono na dzień 12.10.2016 r.

Drugi przetarg wyznaczono na dzień 20.12.2016 r.

Cena wywoławcza wynosi: 18.500,00 zł. netto

Wadium: 2.000,00 zł

Postąpienie: 185,00 zł 

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW są wolne od wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu  12 maja 2017 r. o godz. 10oo w Urzędzie Gminy Malczyce, ul. Traugutta Nr 15, pokój  Nr 10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem na konto Gminy Malczyce Bank Spółdzielczy Środa Śląska Nr 37 9589 0003 0006 1955 2000 0030 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Malczyce najpóźniej do dnia 08 maja 2017 r. Wniesienie   wadium uprawnia do wzięcia udziału w przetargu. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący  oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która wygrała wadium zalicza się na poczet  ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony  o terminie zawarcia umowy w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny odpis  z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

W przetargach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu  notarialnej umowy sprzedaży. Z uzasadnionych przyczyn  Wójt Gminy Malczyce zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. 

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania z nieruchomością poprzez dokonania oględzin w terenie, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Renata Ciszewska tel. 713179223 wew.205

Malczyce, 7 kwiecień 2017 r.

 

Wójt  Gminy Malczyce

Piotr Frankowski

Gmina Malczyce

REKLAMA


REKLAMA