Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2020-07-30 do 2020-08-14

Ząbkowice Śląskie  dnia 30.07.2020 r.      

W Y K A Z

   Starosta Ząbkowicki działając na  podstawie art.11, art.35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami / t. j. Dz. U.

z 2020 r., poz.65 z późn. zm./ do  publicznej  wiadomości:

 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie                                                                                               

                                                                                                                                                                           Ząbkowice Śląskie  dnia 30.07.2020 r.      

W Y K A Z

   Starosta Ząbkowicki działając na  podstawie art.11, art.35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami / t. j. Dz. U.

z 2020 r., poz.65 z późn. zm./ do  publicznej  wiadomości:

 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie                                                                                               

Lp.

Adres nieruchomości, nr działki,

pow. działki,

nr KW 

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

 

 

Przeznaczenie

przedmiotu

 użyczenia 

 

Forma użyczenia 

 

1.

 

Ziębice,

Pl. Strażacki 8,

dz. nr 803/1,

(obr. Zachód, AM-22),

o pow. 0,1394 ha,

nr KW: SW1Z/000 47930/0

 

 

Pomieszczenia  na I piętrze   

o łącznej pow. użytkowej 206,20 m2 znajdujące się

w budynku posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

w Ziębicach przy pl. Strażackim 8,  oznaczonej  geodezyjnie jako działka nr 803/1, (obr. Zachód, AM-22) o powierzchni 0,1394 ha, wraz  z udziałem  21,21 %
w częściach  wspólnych budynku i w działce  

nr 803/1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę  wieczystą  

nr SW1Z/00047930/0.

 

 Dla terenu,  na którym położona jest  przedmiotowa działka nr 803/1 Gmina Ziębice nie posiada aktualnego planu zagospodarowania  przestrzennego.

    Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice zatwierdzonego  uchwałą Nr 327/VII /2018 Rady Miejskiej

 w Ziębicach z dnia 28 czerwca 2018 r.  w/w  działka nr 803/1  ma następujące przeznaczenie: MUst-   teren staromiejskiej zabudowy mieszkaniowo--usługowej.

     Działka leży w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz w obszarze obserwacji archeologicznej   miejscowości  o genezie  średniowiecznej w granicach układu wpisanego do rejestru zabytków.

      W/w  działka jest objęta decyzją nr 4/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie  sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich

     Rada Miejska  w Ziębicach  nie podjęła Uchwały o ustaleniu obszaru rewitalizacji oraz nie została ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji w myśl przepisów ustawy o rewitalizacji  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 1398 z późn. zm.) 

   

 

 

 

Z przeznaczeniem na cel związany

z prowadzeniem zakładowego archiwum Starostwa Powiatowego

 w Ząbkowicach Śląskich

 

 

 

Użyczenie na rzecz Powiatu Ząbkowickiego,

na czas nieoznaczony

 

( na  podstawie  art.

23 ust.1 pkt. 7a w zw.

 z art. 11 ust.2 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  - Dz. U. z 2020 r., poz. 65
z późn. zm.

       za zgodą Wojewody Dolnośląskiego wyrażoną

w Zarządzeniu nr  213

z dnia 28 lipca 2020 r. )

   Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni,  tj.

od dnia  30.07.2020 r.   do dnia  20.08.2020 r.  oraz podaniu do publicznej wiadomości (prasa, strona internetowa www.bip.powiat-zabkowicki.pl, strona podmiotowa Wojewody Dolnośląskiego www.bip.duw.pl)

 

                                                                                                                                                                                                   Starosta Ząbkowicki

                                                                                                                                                                                                                           Roman Fester

 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA