Express-Miejski.pl

Czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,4428 ha - obręb Stary Henryków

Powiat Ząbkowicki

Czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,4428 ha - obręb Stary Henryków

OGŁOSZENIODAWCA: Urząd Gminy w Ciepłowodach
CZAS TRWANIA: 2022-06-22 do 2022-07-15

Na podstawie art. 38, art. 40 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899) ), § 3, § 4 § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)  § 2 ust. 1, § 5 ust. 1 uchwały nr 32/VI/11 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 marca 2011 r.                                                               w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy                                                                                 Ciepłowody (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 119, poz. 1907) oraz w wykonaniu zarządzenia nr 78/21 Wójta Gminy                                                                     Ciepłowody z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy                                                                     Ciepłowody:

                           WÓJT GMINY CIEPŁOWODY

ogłasza czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody. Przetarg odbędzie się dnia 15 lipca 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Ciepłowody - Ciepłowody, ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody w pokoju nr 2. 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Opis nieruchomości oraz przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości

Wysokość

wadium

Termin przetargu

 

1.

 

dz. nr 28/4

AM-2

obręb Stary Henryków

KW SW1Z/00064834/2

 

0,4428

Gmina Ciepłowody posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 28/4 obręb Stary Henryków  -  Uchwała  nr 175/XXXV/2006 Rady Gminy Ciepłowody  z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciepłowody (Dz.U.Woj.Doln Nr 91 poz.1574 z 2006 r.).
Na przedmiotowej działce wyznacza się teren zabudowy zagrodowej oznaczony symbolem 14-37RM. Dla  tych terenów ustala się następujące przeznaczenia terenu: budynki mieszkalne wchodzące
w skład gospodarstw rolnych oraz inne budynki, budowle i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolnej. Nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części wsi w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i gruntów rolnych. Działka ma kształt zwarty zbliżony do trapezu. Teren płaski, pochylony i pofałdowany na całej powierzchni. Działka nie jest ogrodzona, na części nie zagospodarowana, porośnięta pojedynczym drzewostanem. Przez działkę  przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Na działce zlokalizowany jest słup energetyczny. W sąsiedztwie działki przebiega sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i telekomunikacyjna. Działka posiada bezpośredni dostęp  do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (działka nr 52).

 

75,000,00 zł.

+ 23 %VAT

 

5.000,00 zł

(słownie: pięć  tysięcy złotych 00/100)

wpłata
do 12.07.2022 r.

 

15 lipca 2022 r.

(piątek)

o godzinie 1000

 

1. Nieruchomość wolna jest  od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości odbył się w dniu 04.02.2022  r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

3. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości odbył się w dniu 01.04.2022  r. i zakończył się wynikiem negatywnym

4. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyże opisanej nieruchomości odbył się w dniu 27.05.2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

5. Wójt Gminy Ciepłowody zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

6. Zbycie odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich i nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki na terenie. Gmina Ciepłowody nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym a stanem faktycznym na gruncie.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości określonej w powyższym ogłoszeniu. Uczestnicy przetargu wnoszą wadium w pieniądzu, przez dokonanie wpłaty przelewem, najpóźniej do dnia 12.07.2022 r. na konto– B S Ząbkowice Śl., O/Ciepłowody nr 14 9533 1027 2004 0000 0101 0003,
ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

9. Do ceny nabycia działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

10. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne osobiście lub przez pełnomocnika.

11. Osoba prawna winna przedłożyć aktualny odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

12. W przypadku osób  pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną
w przetargu.

13. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

  • dokument  stwierdzający tożsamość. Jeśli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami,
  • potwierdzenie wniesienia wadium.

14. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

15. Wpłata wadium przez uczestnika jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z nieruchomością oraz warunkami przetargu i warunkami nabycia nieruchomości.

16. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

17. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić  osobę ustaloną, jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

18. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 15, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

19. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej pokrywa Nabywca.

20. Okazanie granic działki i poniesienie kosztów z tym związanych, należy do nabywcy.

21. Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Nieruchomość: działka numer 28/4 obręb Stary Henryków objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego  Uchwałą nr 175/XXXV/2006/2006 z dnia 28 marca 2006 roku (Dz.U.Woj.Doln Nr 91  z 2006 r. poz. 1574).Wersja elektroniczna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępna jest na stronach internetowych Urzędu pod adresem: www.bip.cieplowody.pl

22. Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Społecznej Urzędu Gminy Ciepłowody,
ul. Kolejowa 3, pok. 2, tel. 74 810 37 55/75.

ZDJĘCIA

Urząd Gminy w Ciepłowodach

REKLAMA


REKLAMA