Express-Miejski.pl

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,5300 ha - obręb Doboszowice

Powiat Ząbkowicki

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,5300 ha - obręb Doboszowice

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2020-08-10 do 2020-09-15

   Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

Zarządzeniem nr 265/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 648 poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR.3” o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa zagrodowa, według definicji w przepisach techniczno – budowlanych. Działka znajduje się w granicach terenu górniczego TG „Doboszowice 1”. Na terenie górniczym obowiązuje zakaz lokalizacji nowych obiektów  mieszkaniowych do czasu zakończenia eksploatacji.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 37.400,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 3.740,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 0900 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 08 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 19, 20
nr telefonu 729057859. 729057846.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA