Express-Miejski.pl

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w gminie Kamieniec Ząbkowicki

Powiat Ząbkowicki

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w gminie Kamieniec Ząbkowicki

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2021-03-17 do 2021-04-22

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

Zarządzeniem nr 86/2021 z dnia 16 marca 2021 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Suszka w granicach działki nr 166/2 o pow. 0,1600 ha, AM - 1, poz. rej. G. 64, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00044919/6.

Nieruchomość wolna jest od wszystkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze.

Z uwagi na fakt, że w/w nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli/współwłaścicieli działek bezpośrednio graniczących z w/w nieruchomością.

Osoby zainteresowane nabyciem opisanej nieruchomości zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26.

Niniejsze zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że uczestnik przetargu jest właścicielem/ współwłaścicielem działki sąsiedniej.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5.520,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych)

Minimalne postąpienie wynosi – 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 15 kwietnia 2021 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 87/2021 z dnia 16 marca 2021 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Suszka w granicach działki nr 166/4 o pow. 0,0533 ha, AM - 1, poz. rej. G. 51, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00044919/6.

Nieruchomość wolna jest od wszystkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze.

Z uwagi na fakt, że w/w nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli/współwłaścicieli działek bezpośrednio graniczących z w/w nieruchomością.

Osoby zainteresowane nabyciem opisanej nieruchomości zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26.

Niniejsze zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że uczestnik przetargu jest właścicielem/ współwłaścicielem działki sąsiedniej.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.090,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych)

Minimalne postąpienie wynosi – 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych).

Wadium wynosi – 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 15 kwietnia 2021 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, 19
nr telefonu 729057859. 729057846.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA