Express-Miejski.pl

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu bez zabudowań o pow. 2,6766 ha - obręb Szklary

Powiat Ząbkowicki

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu bez zabudowań o pow. 2,6766 ha - obręb Szklary

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2021-04-07 do 2021-05-14

Ząbkowice Śląskie, dnia  07.04.2021 r.

Starosta Ząbkowicki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  gruntu bez zabudowań, położonego w Szklarach (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącego własność Skarbu Państwa.

  1) Dane dotyczące nieruchomości:

   - Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona  w Szklarach  ( gm. Ząbkowice Śląskie),  oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Szklary na AM- 1 jako działka nr  368/56 o powierzchni 2,6766 ha (opis  użytków: grunty orne, w tym: RIIIa: 2,3002 ha,    RIVa: 0,3764 ha), KW- SW1Z/00046235/1.

  - Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania rolniczego.

  - Przeznaczenie nieruchomości  w planie zagospodarowania przestrzennego:

        Zgodnie  z  zapisem  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Podstawa:  Uchwała Nr LI/106/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szklary w gminie Ząbkowice Śląskie ( Dz. Urz.. Woj. Dolnośl. z dnia 22 stycznia 2014 r, poz. 334 ) dla przedmiotowej  działki nr 368/56 (obr. Szklary) obowiązują następujące ustalenia:Symbol podstawowego przeznaczenia w granicach działki: R2.9- tereny rolnicze

Dodatkowe informacje:

Projekt TG- Granica projektowanego terenu górniczego złoża serpentynitu ”Tomice”;

Złoże rudy niklu Szklary – Obszar Wzgórze Siodłowe,

Granica udokumentowanych złóż kopalin – złoże rudy niklu Szklary – Obszar Wzgórze Siodłowe;

Obszary cenne przyrodniczo.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (opłata roczna)  wynosi: 914,-zł (słownie: dziewięćset czternaście złotych) 

2) Przetarg odbędzie się dnia  14 maja 2021 r. o  godz.  10.00   w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich  przy ul. Prusa 5 – sala nr 209.

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest  wpłacenie  wadium w wysokości  90-zł (słownie: dziewięćdziesiąt  złotych)  na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie w terminie do dnia 07 maja 2021 r.

4) Uczestnicy przetargu winni legitymować się dokumentem potwierdzającym  tożsamość.

5) Uczestnikowi, który wygra przetarg  wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi w przypadku  uchylenia  się  osoby wygrywającej  przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

6)  Potencjalny dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno- prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

7)  Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony  do 3 lat.

Zastrzega  się  prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 ( pok.210),   tel. ( 074)  8162-827 lub  8162 – 862.          

                                                   Ząbkowice Śląskie, dnia  07.04.2021 r.  

                                                     Starosta Ząbkowicki

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA