Express-Miejski.pl

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. H. Sienkiewicza 15A

Powiat Ząbkowicki

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. H. Sienkiewicza 15A

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2023-10-24 do 2023-11-23

Ogłoszenie o przetargu


Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. H. Sienkiewicza 15A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 13/2 (Bi), AM – 8, obręb – 0001 Centrum, o powierzchni: 0,0590 ha, KW – SW1Z/00059210/4.

1) Dane dotyczące nieruchomości:

 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – SW1Z/00059210/4.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie uchwalonym  Uchwałą nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 404 z dnia 29 stycznia 2014r.) obowiązują następujące ustalenia dla działki nr 13/2, AM-8, obręb Centrum, w Ząbkowicach Śląskich:

- przeznaczenie:  A5.7MU2 Tereny zabudowy śródmiejskiej w formie zabudowy wolnostojącej;

- dodatkowe informacje: SK2 – SK2 – SK6 Strefa krajobrazu; Nieprzekraczalne linie zasięgu wnętrza terenu;

 

Opis nieruchomości:

Budynek usługowy 2-kondygnacyjny, w zabudowie półzwartej, niepodpiwniczony. Budynek przez ostatnie 20 lat był użytkowany jako stacja pogotowia ratunkowego. Wcześniej w latach powojennych obiekt zajmowała Kolumna Transportu Sanitarnego.

Rodzaj konstrukcji:

- budynek wykonany w technologii tradycyjnej;

- strop: ceramiczny na belkach stalowych;

- schody na piętro zewnętrzne betonowe;

- konstrukcja dachu: stropodach drewniany kryty papą;

- ściany zewnętrzne: z cegły pełnej;

- stolarka okienna: przeważnie z PCV z oszkleniem zespolonym;

- bramy garażowe stalowe z szkleniem pojedynczym;

- rynny i rury spustowe: z blachy ocynkowanej;

- budynek wyposażony w instalację wod.-kan., elektryczną, ogrzewanie centralne z kotłem na paliwo stałe, orurowanie przeważnie miedziane, a w części warsztatowej stalowe. Grzejniki stalowe płytowe, a w części garażowej grzejniki stalowe rurowe ożebrowane.

Przez opisaną nieruchomość przebiega instalacja wodociągowa wewnętrzna, która zasila nieruchomość sąsiednią położoną pod adresem ul. H. Sienkiewicza 17A.

 

Parametry techniczne budynku:

Rok budowy: 1924;

Powierzchnia zabudowy: 158m2;

Powierzchnia użytkowa (wg obmiarów): 261,73m2;

Stan techniczny i funkcjonalny ocenia się jako średni.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 328 240,-zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści  złotych)

 

2) Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

3) Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości były organizowane dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach: 15.06.2023r., 06.09.2023r. które zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

4) Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2023r. o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 5 – sala nr 209.

 

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego nieograniczonego jest wpłacenie wadium w wysokości 35 000.-zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) w kasie Starostwa przy ul. B. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich w terminie do dnia 23 listopada 2023r.

 

6) Nieruchomość można zobaczyć po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem
tel.  74 81 62 827 lub 74 81 62 862.

 

7) Natomiast osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w ustalonym wyżej terminie pod warunkiem, że w terminie do dnia 23 listopada 2023r., w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 5, pok. nr 210:

- złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu,

- przedstawią komisji przetargowej oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,

- złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium,
w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

8) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,

- w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej – posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

9) Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.
z 2017r., poz. 2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające
z przepisów tej ustawy.

 

10) Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku nie stawienia się osoby wygrywającej przetarg do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

11) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży.

 

12) Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Starosta Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, tel. 74 81 62 827 lub 74 81 62 862.

 

 

 

                                                        Ząbkowice Śląskie, dnia 24.10.2023r 

 Starosta Ząbkowicki

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA