Express-Miejski.pl

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań, położonego w Braszowicach

Powiat Ząbkowicki

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań, położonego w Braszowicach

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2024-01-25 do 2024-03-04

Starosta Ząbkowicki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu bez zabudowań, położonego w Braszowicach (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącego własność Skarbu Państwa

1) Dane dotyczące nieruchomości:

-  Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie  Braszowice ( gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów na AM – 2, jako działka  nr 362, o powierzchni: 0,7300 ha( opis użytków: łąki trwałe (ŁIV)- 0,5300ha, pastwiska trwałe (PsV) 0,200ha),KW–SW1Z/00053031/3.
- Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania rolniczego.

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotowa nieruchomość – działka nr 362 położona w obrębie Braszowice  ( gm. Ząbkowice Śląskie) nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie Uchwała nr LXXVIII/492/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2023r, przedmiotowa działka położona jest w terenie o symbolu:

R1- Tereny rolnicze,

Dodatkowe informacje:

Granica stref ochrony pośredniej ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia,

Granice stref ochrony krajobrazu kulturowego,

Granice stref ochrony archeologicznej,

MG11- Granice udokumentowanych złóż z oznaczeniem kodu złoża w systemie MIDAS,

TG- Granice terenów górniczych

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (opłata roczna) wynosi: 222,-zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote)

2) Przetarg odbędzie się dnia 04.03.2024r o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 5 – sala nr 209.

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego nieograniczonego jest wpłacenie wadium w wysokości 22,-zł (słownie: dwadzieścia dwa złote) w kasie Starostwa przy ul. B. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich w terminie do dnia 26.02.2024r.

4) Uczestnicy przetargu winni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

5) Uczestnikowi, który wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

6) Potencjalny dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

7) Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat.

Starosta Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 ( pok. 210),  tel. 74 81 62 827 lub 74 81 62 862.

 

                                                      Ząbkowice Śląskie, dnia 25.01.2024r.

Starosta Ząbkowicki

Roman Fester

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA