Express-Miejski.pl

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań, położonego w Szklarach

Powiat Ząbkowicki

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań, położonego w Szklarach

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2024-03-15 do 2024-04-23

Starosta Ząbkowicki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu bez zabudowań, położonego w Szklarach (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącego własność Skarbu Państwa.

1) Dane dotyczące nieruchomości:

- Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w  Szklarach ( gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Szklary na AM – 1, jako działka  nr 368/56, o powierzchni: 2,6766 ha( opis użytków: grunty orne w tym:- RIIIa 2,3002 ha, RIVa:0,3764 ha), KW: SW1Z/00046235/1.

- Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania rolniczego.

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Ząbkowic Śląskich uchwalonym Uchwałą nr LI/106/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia  2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szklary w gminie Ząbkowice Śląskie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 334 z dnia 22 stycznia 2014r.) dla przedmiotowej działki 368/56 ( obr. Szklary) obowiązują następujące ustalenia:

Symbol podstawowego przeznaczenia w granicach działki : R2.9 Tereny rolnicze.

Dodatkowe informacje:

Projekt TG- Granica projektowanego terenu górniczego złoża serpentynitu ” Tomice”; Złoże rudy niklu Szklary - Obszar Wzgórze Siodłowe- Granica udokumentowanych złóż kopalin - złoże rudy niklu Szklary – Obszar Wzgórze Siodłowe; Obszary cenne przyrodniczo.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (opłata roczna) wynosi: 1198,-zł (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt osiem złotych)

2) Przetarg odbędzie się dnia 23.04.2024r o godz. 1100 w budynku Starostwa Powiatowego
w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 5 – sala nr 209.

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego nieograniczonego jest wpłacenie wadium w wysokości 120,-zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) w kasie Starostwa przy ul. B. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich w terminie do dnia 16.04.2024r.

4) Uczestnicy przetargu winni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

5) Uczestnikowi, który wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

6) Potencjalny dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

7) Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat.

Starosta Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego
w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 ( pok. 210),  tel. 74 81 62 827 lub 74 81 62 862.

 

                                                     

Ząbkowice Śląskie, dnia 15.03.2024r

Starosta Ząbkowicki

Roman Fester

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA