Express-Miejski.pl

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śl.

Powiat Ząbkowicki

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śl.

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2024-05-06 do 2024-06-12

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy ( gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM- 13 jako działka nr 64/6 (Bp) o powierzchni  0,0577 ha,  KW – SW1Z/00060072/4.

1) Dane dotyczące nieruchomości:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie uchwalonym  Uchwałą nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 404 z dnia 29 stycznia 2014r.) obowiązują następujące ustalenia dla działki nr 64/6

Przeznaczenie:  A8.1MU1 tereny zabudowy śródmiejskiej w formie zabudowy pierzejowej;

„§ 26.1 Zabudowa Śródmiejska o symbolach:

1) MU1-podstawowe przeznaczenie: zabudowa śródmiejska, tj. przemieszana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, kształtowana w formie zabudowy pierzejowej wraz    z przynależnymi funkcjami i  przynależnym zagospodarowaniem terenu;”

Dodatkowe informacje: SK3 – SK2 – SK6 Strefa krajobrazu;

Brak symbolu w legendzie;

Nieprzekraczalne linie zasięgu wnętrza terenu;

Dla wskazanego obszaru Gmina Ząbkowice Śląskie nie posiada Lokalnego Programu Rewitalizacji uchwalonego zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, zlokalizowana  w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Centrum, na AM-13, jako działka nr 64/6 (Bp) o pow. 0,0577 ha.        
 KW: SW1Z/00060072/4

Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się murowane schody wejściowe do budynku znajdującego się na działce sąsiedniej, oraz wiata pod którą znajdują się urządzenia techniczne. Z sąsiednich budynków istnieją wyjścia oraz wyjazdy na teren działki. Działka jest dwupoziomowa przedzielona murem oporowym, różnica wysokości około 2-3 metry.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, tj.: działek oznaczonych nr 49/1, 49/2, 50, 64/2, 66, 67/1 położonych w obrębie Centrum, AM-13, na poprawienie warunków zagospodarowania.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Geometria działki (nr 64/6), jej wymiary i położenie oraz istniejące obciążenia w postaci służebności gruntowych uniemożliwiają jej zabudowę i zagospodarowanie  jako odrębnej nieruchomości. Działka może jedynie poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych. W zawiązku z powyższym sprzedaż przedmiotowej nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 38 578,-zł

          (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych) + podatek VAT ( 23%)

2) Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obciążona jest służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz:

- każdoczesnego właściciela lokalu nr 1,

- każdoczesnego właściciela lokalu nr 2

 

3) Przetarg odbędzie się dnia 12 czerwca 2024r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 5 – sala nr 209.

4) W przetargu uczestniczyć mogą tylko właściciele działek przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Centrum, jako działki nr: 49/1, 49/2, 50, 64/2, 66, 67/1,a warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

a) wpłacenie wadium w wysokości 4 000,-zł (słownie: cztery tysiące złotych) w kasie Starostwa przy ul. B. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich
nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich
do dnia 5 czerwca 2024r.

b) złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu do dnia 5 czerwca 2024r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • ·         imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna
  • ·         datę sporządzenia zgłoszenia
  • ·         kopię dowodu wpłaty wadium,

 

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Przetarg ograniczony dot. dz. nr 64/6 obręb Centrum”, w punkcie kancelaryjnym mieszczącym się        w budynku Starostwa Powiatowego  w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11.

5) Lista podmiotów zakwalifikowanych przez komisję przetargową do uczestniczenia w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich  przy ul. Sienkiewicza 11, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

6) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,

- w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej – posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

7) Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT (23%)

8) Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku nie stawienia się osoby wygrywającej przetarg do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

9) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży.

10) Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Starosta Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego
w Ząbkowicach Śląskich, tel. 74 81 62 827 lub 74 81 62 862.

 

 

 

Ząbkowice Śląskie 06.05.2024r.

Starosta Ząbkowicki

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA