Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dot. nieruchomości wykazanej do sprzedaży obręb Ożary

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dot. nieruchomości wykazanej do sprzedaży obręb Ożary

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2024-06-02 do 2024-07-09

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 28.05.2024 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

Zarządzeniem nr 142/2024 z dnia 28 maja 2024 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły o pow. użytkowej 391,67 m².(parter o pow. 212,31 m² i piętro o pow. 179,36 m²) położonej w obrębie Ożary nr 37w granicach działki nr197/8 o pow. 0.0410 ha,poz. rej. G. 263, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00057260/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Działka znajduje się w granicy obszaru ograniczonego użytkowania od cmentarza – 50 m. Budynek położony na w/w działce znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 222.660,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych).                   

Minimalne postąpienie wynosi2.230,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych).

Wadium wynosi – 22.270,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 09 lipca 2024 r. o godz. 1000w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

Wpłacenie wadium (w gotówce tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 02 lipca 2024 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego
w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20
nr telefonu 729057859

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA